Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Djurgården - Smedstad 1:4 m.fl. - Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Detaljplan i Djurgården för Smedstad 1:4 m.fl.

På grund av de åtgärder som kommunen avser göra i Tinnerbäcken (aktuell delsträcka även kallad Åsmestaddiket) samt planområdets lokalisering i nära anslutning till tre Natura 2000-områden, gjorde kommunen i samförstånd med Länsstyrelsen bedömningen att tillståndsansökningar för vattenverksamhet och Natura 2000 krävs. Ansökningarna fordrade att två MKB togs fram, vilka blev bilagor till tillståndsansökningarna som prövas av Mark- och miljödomstolen respektive Länsstyrelsen.

Avgränsningssamråd av dessa miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) genomfördes i september 2018. Det innebar att kommunen samrådde förslagen till avgränsningarna av MKB med fastighetsägare, hyresgäster, arrendatorer, föreningar och myndigheter som anses vara berörda samt med allmänheten.

Den 13 mars 2020 beslutade länsstyrelsen om tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken för detaljplaneläggning inom Smedstad 1:4, vid Natura 2000-området i Tinnerö eklandskap.

Beslut i frågan om vattenverksamhet är ännu inte avgjord, prövningsprocessen pågår i Mark- och miljödomstolen.

Samråd genomfört

Kommunens projektledare

Planarkitekt Åsa Westergren som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 1 juli 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: