Ekkällan - Djurgårdsgatan planprogram

Detaljplaneprogram i Ekkällan för del av Innerstaden 1:29 m.fl. (Djurgårdsgatan)

Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge en grundläggande vägledning för fortsatt detaljplanering och visa inriktning för markanvändning och viktiga grundprinciper för att underlätta stadsutveckling i enlighet med Linköpings kommuns övergripande mål om en växande och mer innehållsrik innerstad.

Godkänt planprogram 

Samråd pågick 3 november – 15 december 2014. Samrådsmöte hölls 18 november 2014. Planprogrammet godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 10 juni 2015 § 182.

Planprogrammet ligger till grund för fortsatt arbete med att ta fram förslag till detaljplaner. Arbete med detaljplan för område vid Stolplyckan och detaljplan för område vid Ryttargårdskyrkan har inletts. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Erik Adolfsson

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Erik Adolfsson

E-post: Erik.Adolfsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 65

Planskede

Planprogram godkänt. Planprogram handlagt enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Beställ programsamrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Skicka e-post till Beställ programsamrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Programområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 december 2017