Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skäggetorp - Planprogram

Syftet med Planprogram Skäggetorp är att ge förslag på hur bebyggelse och gemensamma ytor såsom torg, parker, gator och så vidare kan utvecklas för att öka Skäggetorps sociala integration.

Om planprogrammet

Programarbetet i Skäggetorp har undersökt hur stadsdelen kan stärkas och integreras bättre med övriga Linköping genom kompletteringar och utveckling av bebyggelse, mötesplatser och stråk såsom torg, parker, gång-och cykelvägar och gator. Planprogrammet visar på möjligheter att bygga ytterligare 2 000 bostäder, både flerbostadshus och olika typer av småhus, i och intill stadsdelen. Arbetet har skett genom ett flertal olika dialoger med boende och verksamma i och utanför stadsdelen. Underlaget från dialogerna och de synpunkter som har inkommit ligger till grund för den stadsutveckling som föreslås i planprogrammet.

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Kommunen samråder om planprogrammet med andra förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering. Efter samrådet är det vanligt att stadsbyggnadskontoret successivt gör flera detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet har berört.

Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede skall breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan inför kommunens ställningstaganden.

Godkänt planprogram

Samråd pågick 10 april - 31 maj 2017. Den 18 och 25 april och den 2, 9 och 16 maj fanns vi på plats i Skäggetorps centrum för att prata om planen. Den 26 april och 4 maj var vi i konsthallen Passagen vid Stora torget i city. Efter samrådet har synpunkterna besvarats och planförslaget har bearbetats. Alla synpunkter och förslag som kommit in har besvarats i en samrådsredogörelse som kan hämtas på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45. Du kan också beställa den via formuläret:

Beställ programsamrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ programsamrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Större bearbetningar som har genomförts i planhandlingen efter samrådet är följande:

  • Etappindelningen har förändrats genom att centrumdelen och infarten till Skäggetorp centrum har flyttats till "Etapp snart".
  • Tillägg om teknisk försörjning
  • Tillägg om kulturmiljöer
  • Tillägg om kommande utredningar i samband med detaljplaneläggning.   

 Etapp snart                                    Etapp senare                                 Etapp framtid

Godkänt i december 2017 

Planprogrammet godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 14 december 2017 § 236.

Arbetet med planprogrammet är därmed slutfört och planprogrammet ligger nu till grund för den kommande utvecklingen av området. Nu fortsätter vi arbetet med att förverkliga de förslag och visioner som finns i programmet genom att ta fram detaljplaner och starta flera projekt. 

Planskede

Planprogrammet är godkänt. Planprogrammet är handlagt enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Möller når du via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 25 augusti 2020