Hoppa till huvudinnehåll

Berga - del av Smedstad 1:4 med flera (Berga Äng)

För att möta stadens behov av bostäder pågår planering för fortsatt utbyggnad av Berga. Inom denna detaljplan föreslås cirka 800-900 bostäder, lokaler för centrumverksamhet och en skola.

Sammanfattning av planförslaget

Förslaget går att läsa i sin helhet via länken dokument nedan.

Kartbild med detaljplaneområdet markerat

Karta över planområdet. 

Linköping växer och för att möta stadens behov av bostäder pågår planeringen för en fortsatt utbyggnad av stadsdelen Berga. Linköpings kommun planerar för cirka 800-900 bostäder, lokaler för centrumverksamhet och en skola. Kommunen planerar även för nya gator, gång- och cykelvägar, en gång- och cykeltunnel under Haningeleden samt ett torg. Dessutom planerar kommunen för park- och naturområden innehållande ytor för lek, aktivitet och dagvattenhantering.

Strukturplan över området

Strukturplan över området.

Bostadsbebyggelsen utgörs av flerbostadshus i form av kvartersbebyggelse, punkthus samt radhus. Bostadsbebyggelsen är uppdelad i 7 delområden, område A-G.

Strukturplan med delområden markerade

Strukturplan med delområden markerade.

Ut mot Haningeleden och Söderleden finns fyra kvarter med flerbostadshus, område A-D. Längs Nötabackens västra kant föreslås punkthus och radhus inom område E. Längre in i området, öster om åkerholmen föreslås en skola och ett punkthus (område F) samt ytterligare bostäder i form av radhus och punkthus (område G). Upplåtelseform för bostäderna är hyresrätter, bostadsrätter och eventuellt äganderätter.

Höjden på flerfamiljshusen är generellt 4-6 våningar med inslag av bebyggelse i 7 våningar. Radhusen är i 2-3 våningar. Många av husen kan inredas med vind.

Området nås från Ekkällerondellen på Söderleden och via en ny anslutning på Haningeleden. I norr föreslås ett torg. Mellan kvarteren och punkthusen vid Nötabacken planeras för ett gång- och cykelstråk på fotgängarnas villkor. Områdets bilparkering samlas i två delvis underjordiska parkeringsgarage under bebyggelsen i område A och D.

I det nya området vill kommunen satsa på att främja ett hållbart resande och därför föreslås ett antal mobilitetshubbar. Just nu pågår en utredning om innehållet i mobilitetshubbarna. Exempel på innehåll kan vara uthyrning av cyklar, ellådcyklar och elskotrar.

Mötesplatser

Planförslaget innehåller flera mötesplatser. I den norra delen föreslås ett torg där det är möjligt att utveckla handels- och centrumlokaler i bostadshusens bottenvåningar.

Från torget föreslås ett stråk söderut mellan kvartersbebyggelsen vid Haningeleden och bebyggelsen längs Nötabackens västra kant. Längs stråket skapas små mötesplatser där det möter Nötabacken. Inom dessa ytor kan plats för lek, aktivitet och möten ordnas.

Söder om åkerholmen föreslås en lekplats och ner mot Bergadammen planerar vi för bland annat volleybollplaner och grillplatser. Här behövs även två dammar för rening och fördröjning av dagvatten.

Strandområdet vid Bergadammen med förslag på områden för dagvattendammar, grillplatser, beachvolley, solbryggor och utegym

Strandområdet vid Bergadammen med förslag på områden för dagvattendammar, grillplatser, beachvolley, solbryggor och utegym inritade.

Området byggs ut successivt

Planarbetet beräknas vara klart våren 2023 och sedan ska gator och infrastruktur byggas ut. Därefter kan de första husen börja byggas. Området kommer byggas ut successivt där de första husen planeras vara klara 2026-2027 och hela projektet bedöms vara färdigt 2029.

Stadsbyggnadsprojekt Berga

Stadsbyggnadsprojekt Berga drivs av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden.

Projektet bedrivs med så kallad tidig byggaktörsmedverkan. Det innebär att byggaktörsgruppen tar ett stort ansvar för processen, från stadsbyggnadskoncept till färdig byggnation. Genom att byggaktörerna kommer in tidigt i utformningen av området får de även möjlighet att tillsammans utveckla nya effektiva lösningar.

De sex byggaktörerna Bonava, Botrygg, OBOS Kärnhem, Mannersons, SHH Bostad och Slättö har i dialog med kommunen, arbetat fram ett stadsbyggnadskoncept för området vilket bearbetas mellan samråd och granskning. Med utgångspunkt i stadsbyggnadskonceptet har kommunen tagit fram ett detaljplaneförslag.

Inriktning för stadsbyggnadsprojektet är att utforska nya former för stadsutveckling med avseende på:

  • Tidig byggaktörsmedverkan, där byggaktörerna tar stort ansvar för planeringen som möjliggör tekniska och ekonomiskt effektiva lösningar.
  • Kostnadsnivåerna på de bostäder som når de boende ska vara lägre än annan liknande bostadsproduktion under samma period.
  • Stadsbyggnadsprojektet ska utveckla stadsdelen Berga och bidra till att väva samman Berga med intilliggande stadsdelar. Det ska skapas nya mötesplatser och nya bostadsformer i Berga.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 20 januari-3 mars 2021. Granskning pågick 30 september-4 november 2022.

Illustration av detaljplansprocessen

Justering

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande. I det här skedet är planförslaget ofta så pass väl genomarbetat att eventuella förändringar av detaljplaneförslaget är små.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse

E-post: [email protected]

Kommunens projektledare

Planarkitekt Lisa Setterdahl och exploateringsingenjör Jonas Sivervik. Om du har frågor om projektet skickar du in de till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 9 november 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: