Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Berga - Ljushuvudet 2 m.fl.

Området planeras att byggas ut med flertalet funktioner kring ett gemensamt nytt entrétorg. Inom området planeras för vårdboende, förskola, idrottshall och en större skola. Förslaget är på granskning 24 november-22 december 2021.

Planområdets lokalisering.

Planområdet ligger i Berga, i slutet på Konstruktörsgatan med närhet till Smedstadsbäcken och Skarpanbacken.

Syftet med detaljplanen är att anlägga en gemensam byggnad för vårdboende och förskola, en ny idrottshall samt att utöka elevantalet på Bäckskolan.

Planförslaget

Detaljplanen möjliggör en ny byggnad för förskola och vårdboende, en ny idrottshall och en utbyggnad av Bäckskolan. Förslaget bygger på ett samutnyttjande av funktioner med bland annat gemensamt kök och matsal och en gemensam parkering- och angöringslösning.

Illustrationsplan.

Nytt entrétorg

Ett nytt torg planeras för angöring och vistelse i slutet av Konstruktörsgatan, där de nya funktionerna möts. En viktig målsättning har varit att uppnå en trygg och trafikseparerad miljö i området. För att skapa förutsättningar för en levande plats placeras bebyggelsens huvudentréer mot torget i så hög utsträckning som möjligt.

Entrétorget.

Ny byggnad för vårdboende och förskola

Öster om det nya entrétorget föreslås en byggnad med 90 vårdplatser och 152 förskoleplatser. Byggnaden ska även inrymma en för området gemensamt kök och matsal.

Byggnaden planeras i 4-5 våningar. De planerade funktionerna kräver dock högre våningshöjder än ett normalt. För att uppnå en god anpassning till omgivande bebyggelse har byggnaden anpassats med olika höjder och volymer samt ett tydligt definierat tak.

Vy från Konstruktörsgatan, GKAK.

Bilden illustrerar en vy mot den nya gång- och cykelbanan samt hur den nya bebyggelsen kan komma att se ut i förhållande till befintlig bostadsbyggelse, GKAK.

Ny idrottshall

En fullstor idrottshall föreslås på den plats där förskolan Skarpan på Konstruktörsgatan 29 står idag. Idrottshallen är till för skolverksamheten på Bäckskolan och den nya skolan som planeras i Berga äng samt för föreningslivet. Byggnaden placeras i anslutning till det nya entrétorget och tillåts uppföras i en höjd motsvarande omkring 14 meter. Mot entrétorget planeras ett större skärmtak som accentuerar byggnadens entré och som ska fungera som en väderskyddad mötesplats med plats för cykelparkeringar.

Idrottshallen sett från gång- och cykelbanan från Smedstadsbäcken.

Utbyggnad av Bäckskolan

Bäckskolan kan utökas till sammanlagt 350 elever. En ny byggnad på tre våningar föreslås närmst det nya entrétorget och ersätter befintliga paviljongsbyggnader mot gång- och cykelbanan. Detaljplanen ger även en framtida flexibilitet genom att möjliggöra en bebyggelse i sammantaget två våningar inom fastigheten. Huvudbyggnaderna får maximalt uppta 2800 kvm av fastigheten.

Vy från gång- och cykelbanan sett väst, från fotbollsplanerna.

Bäckskolan sett gång- och cykelbanan från öst, från Ingenjörsgatan.

Parkering och angöring

Området angörs primärt via Konstruktörsgatan. De parkeringsanläggningar som finns inom området kommer att utvecklas. Möjlighet för parkering med bil kan ske söder om den planerade idrottshallen och på parkeringen intill Haningeleden. Sammantaget kommer plats finnas för omkring 130 bilar. Cykelparkeringar och tillgänglighetsanpassade parkeringar planeras intill respektive funktions entré.

Rekreation

På platsen planeras för många funktioner och en viktig målsättning har varit att minimera påverkan på parkområdet som förväntas få än större betydelse i samband med att Berga växer. Bebyggelsens placering har anpassats till viktiga rekreationsstråk och områdets gröna karaktär. För att tillgodose tillräcklig friyta för skolverksamheterna har det dock varit nödvändigt att ta delar av rekreationsområdet i anspråk. Bäckskolans skolgård utökas huvudsakligen på gräsytorna i öster, där det idag finns en informell bollplan. Den skogsdunge, som även utgör fornlämningsområde, mellan gång- och cykelbanorna söder om Bäckskolan, tas i anspråk som förskolegård. För att öka tillgängligheten inom området anläggs ett nytt gångstråk intill Smedstadsbäcken, norr om Bäckskolan.

Kulturmiljö

Förslaget innebär att förskolan Skarpan, som har bedömts ha ett särskilt kulturhistoriskt värde, behöver rivas. Eftersom paviljongsbyggnaderna inom Bäckskolan även kan rivas ställs krav på att en av skolans äldre byggnader, närmst Smedstadsbäcken, ska hanteras varsamt och bevaras i fråga om utformning.

Granskning pågår

Granskning pågår 24 november-22 december 2021.

Planhandlingarna finner du digitalt under rubriken Dokument. Under granskningstiden finns planhandlingarna även utställda hos Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket.

Informationsmöte

Förslaget har varit ute på samråd men då inget samrådsmöte kunde hållas på grund av pandemin genomförs nu ett informationsmöte under granskningsperioden. På informationsmötet kommer vi att berätta om detaljplaneförslaget och du kommer att ha möjlighet att ställa frågor. Observera att anmälan krävs för deltagande.

Datum: 7 december kl: 18.00. Mötet kommer att pågå ca 1,5 timme.

Plats: Bäckskolans matsal, Konstruktörsgatan 104 i Linköping.

 

Anmäl dig genom att fylla i svarsformuläret nedan:

Vid förhinder ber vi dig avanmäla via formuläret nedan:

Synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 22 december 2021.

Samhällsbyggnadsnämndens diarium

Till e-postformulär för Lämna synpunkter på detaljplanen

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 29 januari-12 mars 2021.

 

Granskning

Under granskningen ges berörda personer, myndigheter med flera möjlighet att ännu en gång lämna synpunkter på detaljplaneförslaget.

Granskningsskedet pågår i två till tre veckor.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Malin Eriksson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 24 november 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: