Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bestorp - Sätra 4:1 m.fl.

Detaljplan i Bestorp för Sätra 4:1 m.fl. (Sätra stugby)

Planens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp i området. Syftet med detaljplanen är även att pröva möjligheten att förtäta området med nya bostäder samt se över byggrätter i den gällande detaljplanen samtidigt som områdets karaktär, kulturhistorisk värdefulla bebyggelse samt naturvärden bibehålls. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Granskning genomförd

Samråd pågick 22 oktober - 19 november 2019. Samrådsmöte hölls 11 november 2019. Granskning pågick 1 juni - 10 augusti 2020.

Planskede

Granskning genomförd. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.  

Dokument

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 24 augusti 2020