Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekängen - Stensätter 1:257 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en asfaltering av vägar och att minska antalet detaljplaner för aktuellt område.

Gällande detaljplan reglerar att vägarnas slitmaterial ska vara grus. Denna detaljplan innebär att den planbestämmelse som reglerar slitmaterialet upphör att gälla och att vägarna därmed kan asfalteras. Asfaltering blir möjlig för Blomkålsvägen, Brysselkålsvägen, Kruskålsvägen, Vitkålsvägen, Grönkålsvägen och Rödkålsvägen.

Detaljplanen inkluderar även Björksättersvägen i syfte att ersätta en tidigare ändring av detaljplan i aktuellt område. Denna detaljplan upphäver ändring av detaljplan 1516 (genom tillägg till detaljplan 1372) i Ekängen. Detaljplanen innebär ingen praktisk förändring.

Process

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 28 april-19 maj 2021. Granskning pågick 20 oktober-10 november 2021.

Justering

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande. I det här skedet är planförslaget ofta så pass väl genomarbetat att eventuella förändringar av detaljplaneförslaget små.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Malin Eriksson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 19 november 2021