Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekkällan - Innerstaden 1:29 m.fl. (Intill Stolplyckan)

Detaljplan i Ekkällan för del av Innerstaden 1:29 m.fl. (Intill Stolplyckan)

Detaljplanen ger förutsättningar för ny stadsbebyggelse utmed Djurgårdsgatan. Utmed gatan möjliggörs bostäder och centrumverksamhet. Planen medger bebyggelse i huvudsak i fyra och fem våningar och möjliggör bilgarage under mark. Gatan ges karaktären av en stadsgata och på båda sidorna om vägbanan kommer det att finnas gång- och cykelväg.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan och med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Detaljplanen har föregåtts av ett detaljplaneprogram för ett större område längs Djurgårdsgatan, som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i juni 2015. Denna detaljplan utgår ifrån den övergripande strukturen i programmet.

Granskning genomförd

Granskning pågick 21 februari - 16 mars 2020. Samråd pågick 19 juni – 27 augusti 2017. Informations- och samrådsmöte hölls den 29 juni 2017.

Planskede

Granskning genomförd. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Beställ programsamrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ programsamrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ylva Bengtsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 mars 2020