Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ullstämma - Nässeldjuret 1 m.fl. (Hjulsbro)

Detaljplanen innebär att mark intill befintlig återvinningscentral och hetvattencentral planläggs som kvartersmark för teknisk anläggning, vilket skapar möjligheter för bättre trafikflöde i området.

Detaljplanen innebär att mark intill dagens återvinningscentral och hetvattencentral (kvarteret Nässeldjuret) planläggs som kvartersmark för teknisk anläggning. Detta gör det möjligt att bättre anpassa trafikföringen inom återvinningscentralen.

Detaljplanen innebär också mindre justeringar av gränser och befintliga byggrätter i kvarteren Nässelsnåret och Nässlan så att detaljplanen ska överensstämma med befintliga förhållanden och för att underlätta byggbarheten inom området.

Vidare avser planändringen att skydda eklandskapets värdekärnor och bidra med en välkomnande entré, med god arkitektur till området genom utbyggnaden av den sista kvarvarande verksamhetsmarken. 

Detaljplanen stämmer väl med Översiktsplan för staden Linköping från 2010.

Detaljplanen är också förenlig med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap. med beaktande av miljöbedömningsförordningen och dess bilaga (SFS 2017:966).

Process

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. 

Samråd pågick 25 februari-17 mars 2019. Granskning pågick 27 oktober-17 november 2021.

Justering

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande. I det här skedet är planförslaget ofta så pass väl genomarbetat att eventuella förändringar av detaljplaneförslaget små.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Sara Bergström som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 19 november 2021