Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Druvan 22 m.fl.

En ny byggnad för kontor, bostäder och centrumlokaler föreslås.

I förslaget på ny detaljplan för Druvan 22 m.fl. föreslås en ny byggnad för kontor, bostäder och centrumlokaler. Planområdet ligger mellan Storgatan, Hamngatan, Snickaregatan och parkeringshuset Druvan. Det befintliga parkeringshuset Druvan ska vara kvar, den byggnaden ingår inte i detta förslag på ny detaljplan.

Fastighetsägaren Castellum vill riva den befintliga byggnaden och ersätta den med ett stadskvarter som kompletterar stadskärnan på ett väl avvägt sätt.

Kontor, bostäder och lokaler

Bebyggelsen omfattar bostäder, kontor och centrumlokaler. Den västra byggnaden mot Snickaregatan föreslås innehålla bostäder. Bostäder möjliggörs även i de övriga delarna där det är lämpligt med hänsyn till buller- och luftmiljö samt dagsljus. Den blandade användningen ger ett levande kvarter under dygnets alla timmar. Hela bottenvåningen föreslås innehålla handel- och centrumverksamhet.

Med hänsyn till planområdets läge i staden och med syfte att skapa en god gestaltning regleras bland annat exploateringsgrad och utformning. Bebyggelsen höjd regleras med hänsyn till omgivande bebyggelse och gaturum.

Den nya bebyggelsen blir sex till åtta våningar hög. Mot de omgivande gatorna Snickaregatan, Storgatan och Hamngatan föreslås lägre bebyggelsen på fyra till sex våningar. Inom kvarteret föreslås tre gårdar varav den västra är lite större. Inom den västra gården föreslås en bostadsgård.

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy längs Storgatan. Observera att illustrationen inte redovisa hörnavskärningen i byggnadens bottenvåning mot korsningen mellan Storgatan och Snickaregatan.  Bild: Yellon

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy vid Hamngatan. Bild: Yellon

Trafik och angöring

Wavrinskys gränd mellan befintlig byggnad och det befintliga parkeringshuset Druvan föreslås att byggas över. Kvarterets bilparkering ska lösas i det befintliga parkeringsgaraget. In- och utfart till parkeringsgaraget sker från Hamngatan. Planen möjliggör att leveranser till kvarteret kan köra in på Wavrinskys gränd från Snickaregatan. Även cykelparkering ska lösas i det befintliga parkeringsgaraget och i byggnadens bottenvåning. 

Ett steg mot innerstadens expansion över Stångån

En viktig del i stadens utveckling är att knyta samman den nuvarande stadskärnan med området öster om Stångån. Den föreslagna nya bebyggelsen inom Druvan är en del i denna utveckling.

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy längs Stångebro mot Storgatan. Bild: Yellon

3D-modell

Den ljusblå bebyggelsen är Druvan.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 18 november 2020-13 januari 2021. Granskning pågick 23 september-20 oktober 2021.

Justering

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande. I det här skedet är planförslaget ofta så pass väl genomarbetat att eventuella förändringar av detaljplaneförslaget små.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Lisa Setterdahl som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 21 oktober 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: