Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linghem - Himna 1:3

Detaljplan i Linghem för Himna 1:3 m.fl. (ny infart från ny förbifart, länsväg 757).

Karta över planområdet. 

Här följer en sammanfattning av planförslaget. Förslaget går också att läsa i sin helhet via länk under rubriken "Dokument".

Sammanfattning av planförslaget

Linköpings kommun planerar en ny infartsväg till Linghem västerifrån. Planområdet sträcker sig i öst-västlig riktning och omfattar ca 2,2 hektar. Föreslagen markanvändning är i huvudsak gata och för angränsande grönområden park och natur.

Trafikverket arbetar parallellt med en ny avfart från väg 796, en förbifart väster om Linghem samt en ny infartsväg till Linghem. Den nya trafiklösningen innebär att Linghem kommer att trafikmatas västerifrån via två nya infartsvägar, var av den ena ansluter i norr till Tellbovägen och den andra i söder till Himnavägen. Aktuell detaljplan avser den södra infarten. 

Kartbilden visar planerad ny trafiklösning i Linghem. 

Den nya infarten kommer att ansluta till Himnavägens södra del. Gatan ges en 6.5 meter bred körbana med ett längsgående grunt dike i en 3 meter bred grönremsa på var sida. Grönremsan används för hantering av dagvatten från vägbanan och för plantering, i vissa lägen även för möblering och parkering. Utrymme finns att komplettera gatan med en 4 meter bred gång- och cykelväg på gatans norra sida. Infarten ska, i takt med att omkringliggande bebyggelseområden växer fram, omformas till en stadsmässig gata som i sin utformning bidrar till en attraktiv och trygg miljö.

 

Illustrationen visar gatans utformning i ett inledande skede och i ett senare skede när gång- och cykelväg har tillförts.

Den nya trafiklösningen i Linghem bidrar till en minskning av trafik på Himnavägen och Tellbovägen. Genomfartstrafiken bedöms i princip helt försvinna när förbifarten finns tillgänglig. En bullerberäkning har genomförts under planarbetet för den södra sträckan av Himnavägen utifrån ekvivalent- och maxnivåer vid husfasader. Beräkningen visar att gällande riktvärden inte överskrids.

Större vattensalamander som är en skyddad art har påträffats intill planområdet. Detaljplanen berör inte djurens huvudsakliga habitat. Åtgärder för att gynna arten vidtas vilket bl.a. innefattar anläggande av nya dammar och utplacering av död ved och stenrösen.  

Vad säger översiktsplanen?

Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Linghem som antogs av kommunfullmäktige i juni 2011. I översiktsplanen pekas två större utvecklingsområden ut varav området Himna i västra Linghem är det ena, ny trafiklösning redovisas med ny förbifart väster om samhället och nya infartsvägar västerifrån. 

I den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping har kommunen tagit ställning för, att i prioriterade utvecklingsorter i vissa utpekade lägen, tillåta expansion på jordbruksmark. 

Mer på gång i västra Linghem 2021

I månadsskiftet september/oktober 2021 avser kommunen samråda detaljplanen för det större utbyggnadsområdet Norra Himna som kommer innehålla bostäder, skola, förskola, idrottshall, parker m.m. Samrådet annonseras i samband med detta för att göra boende i Linghem uppmärksamma om vad som är på gång och för att kunna ta del av samrådsförslaget.

Trafikverkets vägplaner för ny avfart från väg 796, ny förbifart och den nya norra infartsvägen bedöms kunna fastställas under sommaren. För mer information om vägplanerna besök Trafikverkets webbsida.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 30 april-4 juni 2020. Granskning pågick 1 juli-20 augusti 2021.

Justering

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande. I det här skedet är planförslaget ofta så pass väl genomarbetat att eventuella förändringar av detaljplaneförslaget små.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Åsa Westergren som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 23 augusti 2021