Tornby - Glasröret 9 m.fl.

Detaljplan i Tornby för kv. Glasröret 9 och del av Tornby 1:2.

Planförslaget innebär en planändring från industri och kontorsverksamhet till att också möjliggöra handel inom fastigheten Glasröret 9 - planen medger inte handel med livsmedel. Den befintliga byggnaden på Glasröret 9 avses behållas. Handelsverksamhet kräver ytterligare parkeringsplatser vilket innebär en förändring, när gröna ytor delvis behöver hårdgöras. En mindre del av fastigheten Tornby 1:2 kommer även att föras till fastigheten, för att medge en vegetationszon längs Tornbyvägen. Planändringen är förenlig med kommunens översiktsplan från 2010 som beskriver handelsverksamhet för Tornby.

Granskning genomförd

Samråd pågick 13 september - 11 oktober 2016. Informations- och sam­rådsmöte hölls 20 september 2016. Granskning av detaljplan pågick 26 februari - 18 mars 2018.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Roger Stigsson

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Roger Stigsson

E-post: Roger.Stigsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 10

Planskede

Granskning genomförd. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan.

Samrådsredogörelsen skickas som brev. Ange din fullständiga gatuadress i formulärets meddelanderuta.

Enligt dataskyddsförordningen får personuppgifer bara skickas elektroniskt om det görs krypterat. Av den anledningen skickas alla samrådsredogörelser som brev.

Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 maj 2018