Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Västra Valla - Lambohov 2:16 m.fl.

Detaljplan i Västra Valla för del av Lambohov 2:16 m.fl. (Ny fjärrvärmeackumulator)

Detaljplanen avser att undersöka möjligheten till att anlägga en ny fjärr-värmeackumulator på del av fastigheterna Lambohov 2:16 och Lambohov 2:20. På fastigheten Lambohov 2:16 finns idag bland annat en hetvattencentral och en utbyggnad enligt planförslaget innebär att befintlig markanvändning, teknisk anläggning, ges mer markutrymme och utökad byggrätt.

Fjärrvärmeanläggningen består av en ackumulatortank med en höjd på ca 45 meter och diameter på 33 meter, samt ett pumphus med en höjd på 7-10 meter. Gestaltningen av anläggningen är av stor vikt i detaljplanen. Principerna för gestaltningen presenteras i planhandlingen, utförligare gestaltningsskisser presenteras senare i processen i samband med granskning.  

Detaljplanen stämmer överens med Översiktsplan för staden Linköping från 2010 och fördjupad översiktsplan för Mjärdevi/västra Valla (2019). 

Granskning genomförd

Samråd pågick 11 februari - 13 mars 2020. Information- och samrådsmöte hölls den 25 februari 2020. Granskning pågick 1 juli - 14 augusti 2020.

Planskede

Granskning genomförd. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Hanna Svensson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020