Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Berg - Kungsbro 1:780 m.fl.

Detaljplan i Berg för Kungsbro 1:780 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nya bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse i norra Berg samt skydda värdefull natur i området. Exploateringen omfattar cirka 50 nya bostäder. Detaljplanen medger bebyggelse i form av rad-, kedje-, par- och flerbostadshus i två våningar. Detaljplanen är förenlig med gällande Översiktsplan för Ljungsbro och Berg (2015) som pekar ut området som utvecklingsområde för bostäder.

Samråd pågick 29 april - 26 maj 2019. Informations- och samrådsmöte hölls den 14 maj 2019. Granskning pågick 4 december 2019 - 6 januari 2020.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 12 februari 2020 § 26. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 24 februari 2020. Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 17 mars 2020.

Planskede

Laga kraft. Detaljplanen togs fram med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. 

Dokument

Cityplanner
Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 mars 2020