Hoppa till huvudinnehåll

Berga - del av Smedstad 1:4 med flera (Berga Äng)

För att möta stadens behov av bostäder pågår planering för fortsatt utbyggnad av Berga. Inom denna detaljplan föreslås cirka 800-900 bostäder, lokaler för centrumverksamhet och en skola.

Sammanfattning av planförslaget

Planbeskrivningen går att läsa i sin helhet längre ner på sidan.

Karta med planområdet markerat

Karta över planområdet. 

Linköping växer och för att möta stadens behov av bostäder föreslås en utbyggnad av stadsdelen Berga. Linköpings kommun planerar för cirka 800-900 bostäder, lokaler för centrumverksamhet och en skola. Kommunen planerar även för nya gator, gång- och cykelvägar, en gång- och cykeltunnel under Haningeleden samt ett torg. Dessutom planerar kommunen för park- och naturområden innehållande ytor för lek, aktivitet och dagvattenhantering.

A_Strukturplan.jpg

Strukturplan över området.

Bostadsbebyggelsen utgörs av flerbostadshus i form av kvartersbebyggelse, punkthus samt radhus. Bostadsbebyggelsen är uppdelad i 7 delområden, område A-G.

Strukturplan med delområden markerade.

Strukturplan med delområden markerade.

Ut mot Haningeleden och Söderleden finns fyra kvarter med flerbostadshus, område A-D. Längs Nötabackens västra kant föreslås punkthus och radhus inom område E. Längre in i området, öster om åkerholmen finns en skola och ett punkthus (område F) samt ytterligare bostäder i form av radhus och punkthus (område G). Upplåtelseform för bostäderna är hyresrätter och bostadsrätter.

Höjden på flerfamiljshusen är generellt 4-6 våningar med inslag av bebyggelse i 7 våningar. Radhusen är i 2-3 våningar. Många av husen kan inredas med vind.

Området nås från Ekkällerondellen på Söderleden och via en ny anslutning på Haningeleden. I norr föreslås ett torg. Mellan kvarteren och punkthusen vid Nötabacken planeras för ett gång- och cykelstråk på fotgängarnas villkor. Områdets bilparkering samlas i två delvis underjordiska parkeringsgarage under bebyggelsen i område A och D.

I det nya området vill kommunen satsa på att främja ett hållbart resande och därför föreslås ett antal mobilitetshubbar. Just nu pågår en utredning om innehållet i mobilitetshubbarna, exempel på innehåll kan vara uthyrning av cyklar, ellådcyklar och elskotrar.

Mötesplatser

Planförslaget innehåller flera mötesplatser. I den norra delen föreslås ett torg där det är möjligt att utveckla handels- och centrumlokaler i bostadshusens bottenvåningar.

Från torget föreslås ett stråk söderut mellan kvartersbebyggelsen vid Haningeleden och bebyggelsen längs Nötabackens västra kant. Längs stråket skapas små mötesplatser där det möter Nötabacken. Inom dessa ytor kan plats för lek, aktivitet och möten ordnas.

Söder om åkerholmen föreslås en lekplats och ner mot Bergadammen planeras bland annat grillplatser och aktivitetsytor. Här behövs även två dammar för rening och fördröjning av dagvatten.

Strandområdet vid Bergadammen med förslag

Strandområdet vid Bergadammen med förslag på hur området kan utvecklas

Området byggs ut successivt

Planarbetet beräknas vara klart sommaren 2023 och sedan ska gator och infrastruktur projekteras samt byggas ut. Därefter kan de första husen börja byggas. Området kommer byggas ut successivt där byggnation av de första husen planeras ske under 2026. Hela projektet bedöms vara färdigt 2030.

Stadsbyggnadsprojekt Berga

Stadsbyggnadsprojekt Berga drivs av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden.

Projektet bedrivs med så kallad tidig byggaktörsmedverkan. Det innebär att byggaktörsgruppen tar ett stort ansvar för processen, från stadsbyggnadskoncept till färdig byggnation. Genom att byggaktörerna kommer in tidigt i utformningen av området får de även möjlighet att tillsammans utveckla nya effektiva lösningar.

De sex byggaktörerna Birger Bostad, Bonava, Botrygg, OBOS Kärnhem, Mannersons och Slättö har i dialog med kommunen, arbetat fram ett stadsbyggnadskoncept för området vilket bearbetas mellan samråd och granskning. Med utgångspunkt i stadsbyggnadskonceptet har kommunen tagit fram ett detaljplaneförslag.

Inriktning för stadsbyggnadsprojektet är att utforska nya former för stadsutveckling med avseende på:

  • Tidig byggaktörsmedverkan, där byggaktörerna tar stort ansvar för planeringen som möjliggör tekniska och ekonomiskt effektiva lösningar.
  • Kostnadsnivåerna på de bostäder som når de boende ska vara lägre än annan liknande bostadsproduktion under samma period.
  • Stadsbyggnadsprojektet ska utveckla stadsdelen Berga och bidra till att väva samman Berga med intilliggande stadsdelar. Det ska skapas nya mötesplatser och nya bostadsformer i Berga.

Process

Detaljplanen togs fram med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 20 januari-3 mars 2021. Granskning pågick 30 september-4 november 2022.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 13 juni 2023 § 216. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 26 juni 2023. Detaljplanen fick lagakraft den 18 juli 2023.

Process för detaljplan, laga kraft

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: [email protected]

Kommunens projektledare

Planarkitekt Lisa Setterdahl och exploateringsingenjör Anna Tunemar. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Fler planer för Bergas utveckling

Berga är ett viktigt område i Linköping och det växer. Det finns flera planer för Berga som kommer att förändra området.

Senast uppdaterad den 6 september 2023