Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Berga - Lantvärnsmannen 1 m.fl.

Detaljplan i Berga för del av Lantvärnsmannen 1 m.fl.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för komplettering av bostäder inom del av fastigheten Lantvärnsmannen 1 m.fl. Planen prövar en förtätning i innerstadsnära läge med flerbostadshus i 4-8 våningar med möjlighet till parkering i de två nedersta våningarna. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till den karaktäristiska 60-talsbebyggelsen i närområdet samt till omgivande naturvärden.

Process

Detaljplanen togs fram med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 30 augusti-27 september 2019. Informations- och samrådsmöte hölls 11 september 2019. Granskning pågick 5 oktober-30 oktober 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 24 mars 2021 § 50. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 6 april 2021. Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 28 april 2021.

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ali Hajar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 30 juni 2021