Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekholmen - Risgrynet 1 m.fl.

Detaljplan i Ekholmen för del av Risgrynet 1 m.fl. (Ekholmsvägen)

Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse av flerbostadshus i 4-6 våningar på mark som idag används för bilparkering. Detaljplanen syftar till att försörja en ökande befolkning med bostäder samt att utveckla aktuell del av Ekholmen till en levande och integrerad stadsmiljö samt bidrar till att ge Ekholmsvägen karaktären av en stadsliknande gata. Detaljplanen syftar även till att samla områdets bilparkering till ett parkeringshus och på så sätt använda marken mer effektivt i ett strategiskt bra läge.

Illustration: Backhans och Hahn Arkitekter.

Process

Detaljplanen togs fram med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 16 januari-28 februari 2020. Informations- och samrådsmöte hölls 5 februari 2020. Granskning pågick 25 november-21 december 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 17 februari 2021 § 24. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 3 mars 2021.

Beslutet att anta detaljplanen överklagades, ärendet överlämnades till Mark- och miljödomstolen i Växjö som beslutade att avslå överklagandena. Ärendet har nu slutligt avgjorts. Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 21 juni 2021.

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 30 juni 2021