Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekholmen - Rökpelaren 2 m.fl.

Detaljplan i Ekholmen för del av Rökpelaren 2 m.fl. (Blästadsskolan)

Detaljplanen för Rökpelaren 2 m.fl. syftar till att möjliggöra en utbyggnad av Blästadsskolan i Ekholmen för att kunna tillgodose det ökade behovet av skolplatser. Skolan har idag 390 elever fördelade på förskoleklass, låg- och mellanstadium. Utbyggnaden planeras ske i två etapper där etapp 1 möjliggör för ytterligare 90 elever och etapp 2 för 80 elever. Totalt ska Blästadsskolan rymma 560 elever.

Planen möjliggör även för en utbyggnad av en idrottshall i mellanstorlek. 

Kapacitetsökningen möjliggörs genom att de två befintliga paviljongerna i ett plan rivs och ersätts med en större byggnad/byggnader i två plan. Idrottshallen bedöms i stort kunna rymmas på samma plats där befintlig idrottshall idag ligger men med viss tillbyggnad.

Planförslaget föreslår en ombyggnad av angöringsytan framför skolan med syfte att öka trafiksäkerheten. En gång- och cykelbana kommer att anläggas längs med Ekholmsvägens ena sida.

Samråd pågick 21 mars - 22 april 2019. Informations- och samrådsmöte hölls den 4 april 2019. Granskning pågick 28 juni - 26 augusti 2019.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 9 oktober 2019 § 168. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 16 oktober 2019. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats. Ärendet har nu slutligt avgjorts.

Planskede

Laga kraft. Detaljplanen togs fram med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

 

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Hanna Svensson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 februari 2020