Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekkällan - Innerstaden 1:29 m.fl. (intill Stolplyckan)

Detaljplan i Ekkällan för del av Innerstaden 1:29 m.fl. (intill Stolplyckan).

På Djurgårdsgatan, vid kvarteret Stolplyckan, förbereds en utbyggnad av bostadshus med cirka 150 nya lägenheter och inslag av lokaler för affärsverksamhet i bottenvåningen. Detaljplanen medger bebyggelse i huvudsak i fyra och fem våningar och möjliggör bilgarage under mark. Gatan ges karaktären av en stadsgata och på båda sidorna om vägbanan kommer det att finnas gång- och cykelväg.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan och med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken.

Stolplyckan är den första av flera etapper som baseras på ett planprogram för hela Djurgårdsgatan, mellan Lasarettsbacken och Garnisonsvägen, som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i juni 2015.

Process

Detaljplanen togs fram med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.
Samråd pågick 19 juni-27 augusti 2017. Informations- och samrådsmöte hölls den 29 juni 2017. Granskning pågick 21 februari-16 mars 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 16 september 2020 § 137. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 1 oktober 2020.

Beslutet att anta detaljplanen överklagades. Ärendet överlämnades till Mark- och miljödomstolen i Växjö som beslutade att avvisa respektive avslå överklagandena. Mark- och miljödomstolens dom överklagades och översändes till Mark- och miljööverdomstolen som beslutat att ej ta upp ärendet för prövning. Ärendet har nu slutligt avgjorts. Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 23 april 2021.

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommande markanvisning
Beställ programsamrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ programsamrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ylva Bengtsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 30 juni 2021