Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gottfridsberg - Flamman 2 m.fl.

Detaljplan i Gottfridsberg för Flamman 2 m.fl.

Detaljplanen möjliggör för cirka 150 nya bostäder inom Flamman och centrumverksamheter i bottenplan. Planen medger en bebyggelse som i sin volym, kvartersform och utformning ska samspela med det befintliga studentbostadshuset inom planområdet.

Ny bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra till fem våningar varav den översta våningen är inskjuten för att relatera till befintlig bebyggelse inom fastigheten som är tre våningar.

Befintlig bebyggelse är särskilt kulturhistoriskt värdefull skyddas med varsamhet, mot exteriör förvanskning och rivning. Samtidigt som nya bebyggelsen ska samspela med befintlig ska den även genom sin utformning bidra till ett nytt uttryck från sin tid och att omkringliggande miljöer upplevs attraktiva och trygga.

Hänsyn har tagits till områdets förutsättningar och framförallt till befintlig bebyggelses kulturhistoriska värden samt till de naturvärden som finns inom och i anslutning till planområdet.

Planområdet ligger i Gottfridsberg, cirka en kilometer från Linköpings stadskärna. Detaljplanen avgränsas av Lektorshagen i väst, Västanågatan i nord, Gärdesgatan i öst och Onkel Adams gata i söder.

Flamman 2 ägs av det kommunala bostadsbolaget Studentbostäder i Linköping AB.

Vita block visar den nya bebyggelsens placering.

Process

Detaljplanen togs fram med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. 

Samråd pågick 22 oktober-26 november 2019. Informations- och samrådsmöte hölls 12 november 2019. Granskning pågick 26 juni-31 augusti 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 21 oktober 2020 § 164. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 3 november 2020. 

Beslutet att anta detaljplanen överklagades, ärendet överlämnades till Mark- och miljödomstolen i Växjö som beslutade att avvisa överklagandena. Ärendet har nu slutligt avgjorts. Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 9 juni 2021.

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Freja Råberg som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 30 juni 2021