Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Druvan 22 med flera

En ny byggnad för kontor, bostäder och centrumlokaler.

Kartbild med detaljplaneområdet markerat

I den nya detaljplanen för Druvan 22 med flera föreslås en ny byggnad för kontor, bostäder och centrumlokaler. Planområdet ligger mellan Storgatan, Hamngatan, Snickaregatan och parkeringshuset Druvan. Det befintliga parkeringshuset Druvan ska vara kvar, den byggnaden ingår inte i detta förslag på ny detaljplan.

Fastighetsägaren Castellum vill riva den befintliga byggnaden och ersätta den med ett stadskvarter som kompletterar stadskärnan på ett väl avvägt sätt.

Kontor, bostäder och lokaler

Bebyggelsen omfattar bostäder, kontor och centrumlokaler. Den västra byggnaden mot Snickaregatan föreslås innehålla bostäder. Bostäder möjliggörs även i de övriga delarna där det är lämpligt med hänsyn till buller- och luftmiljö samt dagsljus. Den blandade användningen ger ett levande kvarter under dygnets alla timmar. Hela bottenvåningen föreslås innehålla handel- och centrumverksamhet.

Med hänsyn till planområdets läge i staden och med syfte att skapa en god gestaltning regleras bland annat exploateringsgrad och utformning. Bebyggelsens höjd regleras med hänsyn till omgivande bebyggelse och gaturum.

Den nya bebyggelsen blir sex till åtta våningar hög. Mot de omgivande gatorna Snickaregatan, Storgatan och Hamngatan föreslås lägre bebyggelse på fyra till sex våningar. Inom kvarteret föreslås tre gårdar varav den västra är lite större och föreslås som bostadsgård.

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy längs Storgatan.

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy längs Storgatan. Observera att illustrationen inte redovisar hörnavskärningen i byggnadens bottenvåning mot korsningen mellan Storgatan och Snickaregatan.  Bild: Yellon

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy vid Hamngatan.

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy vid Hamngatan. Bild: Yellon

Trafik och angöring

Wavrinskys gränd mellan befintlig byggnad och det befintliga parkeringshuset Druvan föreslås att byggas över. Kvarterets bilparkering ska lösas i det befintliga parkeringsgaraget. In- och utfart till parkeringsgaraget sker från Hamngatan. Planen möjliggör att leveranser till kvarteret kan köra in på Wavrinskys gränd från Snickaregatan. Även cykelparkering ska lösas i det befintliga parkeringsgaraget och i byggnadens bottenvåning. 

Ett steg mot innerstadens expansion över Stångån

En viktig del i stadens utveckling är att knyta samman den nuvarande stadskärnan med området öster om Stångån. Den nya bebyggelsen inom Druvan är en del i denna utveckling.

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy längs Stångebro mot Storgatan.

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy längs Stångebro mot Storgatan. Bild: Yellon

3D-modell

Den ljusblå modellen är den föreslagna nya bebyggelsen inom Druvan.

Process

Detaljplanen togs fram med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 18 november 2020-13 januari 2021. Granskning pågick 23 september-20 oktober 2021. Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 26 januari 2022 § 11. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 31 januari 2022.

Beslutet att anta detaljplanen överklagades och ärendet överlämnades till Mark- och miljödomstolen i Växjö som avvisade överklagandena. Beslutet från Mark- och miljödomstolen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt som beslutade att inte ge prövningstillstånd. Beslutet att anta detaljplanen fick lagakraft den 20 januari 2023.

Process för detaljplan, laga kraft

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: [email protected]

Kommunens projektledare

Planarkitekt Lisa Setterdahl. Om du har frågor om projektet skickar du in de till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 1 mars 2023

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: