Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kränge - Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser för området Kränge.

 
Kränge är ett av fem områden som i den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen för landsbygden och småorterna är utpekat som lämpligt för utveckling av stadsnära lantligt boende, där enstaka och smågrupper av småhus kan byggas. Syftet med områdesbestämmelserna är att, med hänsyn till planområdets kultur- och naturmiljövärden, möjliggöra nya områden för friliggande småhusbebyggelse samt en förskola, på stora tomter av lantlig karaktär.
 
Syftet är även att utgöra underlag vid ansökningar om förhandsbesked och lovansökningar inom planområdet. Dessutom syftar områdesbestämmelserna till att bevara och skydda kulturhistoriskt värdefulla områden och byggnader inom planområdet och på så sett bibehålla deras värdebärande karaktärsdrag.
 
I de antagna områdesbestämmelserna för område Kränge pekar Linköpings kommun ut 20 områden som lämpliga för ny friliggande småhusbebyggelse, vilket möjliggör cirka 60 nya småhus. Under rubrikerna Dokument och Antagande hittar du antagen planbeskrivning och plankarta. I dem finns bebyggelseområdena markerade, mer information om dessa och vilka fastigheter de är belägna på.

Inom bebyggelseområdena krävs inte ett förhandsbesked innan bygglov kan sökas. Områdesbestämmelserna ger dock ingen garanterad byggrätt. Linköpings kommun kommer att göra en allmän lämplighetsprövning av de utpekade bebyggelseområdena i samband med bygglovsprövning.
 
Utöver dessa bebyggelseområden kan endast enstaka kompletteringar av bostadsbebyggelse tillkomma, för generationsskifte för jordbrukets behov eller genom avstyckning av tillräckligt stora fastigheter med befintlig bebyggelse om det prövas lämpligt i samband med förhandsbesked och bygglovsprövning.
 
Samtliga nya fastigheter inom områdesbestämmelserna ska vara omkring 1 500-2 000 kvm. I plankartan finns även ett ungefärligt område illustrerat som lämpligt för en förskola på sikt. Byggnation av en förskola kräver förhandsbesked.
 
I områdesbestämmelserna regleras och skyddas även kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden och bebyggelse genom utformningsbestämmelser, varsamhetsbestämmelser eller skyddsbestämmelser samt rivningslov eller rivningsförbud. Dessa beskrivs i planbeskrivningen under avsnittet Kulturmiljö.
 
Områdesbestämmelserna stämmer överens med Översiktsplan för landsbygden och småorterna, 2014 och är förenliga med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. 

Nu är det upp till fastighetsägarna i området, vars fastigheter har pekats ut som lämpliga för ny bebyggelse, att avgöra om de vill förbereda, stycka av och sälja nya fastigheter/tomter inom utpekade lämpliga bebyggelseområden.

Om du är intresserad av att köpa en av dessa fastigheter är det berörd fastighetsägare som du ska ta kontakt med. Kommunlantmäterienheten kan informera dig om fastighetsägaren för en fastighet där ett bebyggelseområde är beläget.

Sådant som kan behöva utredas och bekostas av fastighetsägarna/exploatörerna innan avstyckning av nya fastigheter/tomter är eventuell förekomst av fornlämningar, biotopskyddade objekt eller föroreningar, eventuella ledningar som behöver flyttas och dras, angöring till väg, behov av gemensamhetsanläggningar samt lösningar för vatten och avlopp.

Efter avstyckningen och försäljningen kan de nya fastighetsägarna till de nybildade fastigheterna/tomterna söka bygglov. En allmän lämplighetsprövning görs i samband med bygglovsprövningen och fastighetsägarna måste visa på att de har utrett nödvändiga aspekter. När de nya fastighetsägarna har fått bygglov och startbesked kan bostadsbyggnation påbörjas.

Föreslaget genomförande av de utpekade bebyggelseområdena beskrivs mer detaljerat i den antagna planbeskrivningen tillhörande områdesbestämmelserna. Prövningsprocesser hos Kommunlantmäterienheten och Bygglovsenheten kan i vissa fall även löpa parallellt.

Process

Områdesbestämmelserna togs fram enligt Plan- och bygglagen 2010:900. 

Tidig dialog pågick 22 maj-30 juni 2017. Den 22 maj 2017 ordnades ett möte på Kaga bygdegård, en så kallad tidig medborgardialog, då representanter från kommunen informerade om uppdraget.
Samråd pågick 25 februari-7 april 2019. Samrådsmöte hölls den 11 mars 2019. Granskning pågick 16 december 2019-27 januari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämnden antog områdesbestämmelserna den 18 mars 2020 § 54. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 26 mars 2020.

Beslutet att anta områdesbestämmelserna överklagades. Överklagandena behandlades därefter av Mark- och miljödomstolen i Växjö som beslutade att avslå överklagandena. Ärendet har nu slutligt avgjorts. Beslutet att anta områdesbestämmelserna fick laga kraft den 23 juli 2020.

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Möller når du via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 16 september 2021