Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linghem - Himna 11:226 m.fl.

Detaljplan i Linghem för Himna 11:226 m.fl. (Ica Himnahallen)

I och med att Linghem växer är det viktigt att ortens centrum följer med i utvecklingen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Ica Supermarket som är en del av Linghems centrum med 500 kvm samt anordna ytterligare parkeringar som täcker kundbehovet. Området är idag planlagt för centrumverksamhet vilket innebär att ingen avvikelse sker genom den nya planläggningen.  Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Linghem (2011).

Process

Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 5 december 2016-16 januari 2017. Informations- och samrådsmöte hölls den 15 december 2016. Granskning pågick 24 april-14 maj 2017. 

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 28 april 2021 § 76. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 10 maj 2021. Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 1 juni 2021.

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Freja Råberg som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 30 juni 2021