Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Mjärdevi - Lambohov 2:20

Detaljplan i Mjärdevi för del av Lambohov 2:20 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra verksamhetsmark och kontorsmark för kunskapsintensiva utvecklings- och forskningsföretag. För att möta upp verksamheternas och omgivningens behov av boende möjliggörs bostäder samt tillfällig vistelse i form av hotell och lägenhetshotell. Intentionerna i den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen för Mjärdevi och Västra Valla beaktas. 

Process

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 25 juni-20 september 2020. Granskning pågick 5 maj-26 maj 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 23 juni 2021 § 129. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 1 juli 2021. Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 23 juli 2021.

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Enhetschef Frida Lindebäck som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 6 oktober 2021