Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Slaka - Slaka 3:1 m.fl. (Slaka skola)

Detaljplan i Slaka för Slaka 3:1 m.fl. (Slaka skola)

Detaljplanen innebär att nya byggnader för skol- och idrottsändamål möjliggörs samt att yta för idrottsändamål, i form av befintlig isbana, säkerställs. Planen möjliggör även en ändrad användning av Slaka församlingshem till bostäder i kombination med befintlig användning som samlingslokal och kontor.

Planområdet ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården. Inom hela planområdet har bevarandevärden utretts och bestämmelser om skydd, varsamhet och utformning har införts. Syftet är även att skydda hela bebyggelsemiljön som skolområde och sockencentrum.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 13 september-25 oktober 2019. Informations- och samrådsmöte hölls 9 oktober 2019. Granskning pågick 29 mars-26 april 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 23 juni 2021 § 131. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 1 juli 2021. Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 23 juli 2021.

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 augusti 2021