Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tannefors - Kungsbergsskolan 2 m.fl.

Detaljplan i Tannefors för Kungsbergsskolan 2 m.fl.

Vad ska göras?

Syftet med detaljplanen är att pröva ändamålet skola med en stadsmässig utformning i kvartersstruktur och högre byggnadshöjder än i gällande detaljplan. Fastigheten är i dagsläget planlagd för skoländamål, men då det finns ett behov av större volymer för ett större antal elever önskas en ny detaljplan.

Förslag är framtaget för att rymma en högstadieskola om 900 elever, särskola för 75 elever, en och en halv idrottshall och möjlighet till ytterligare skolverksamhet (gymnasium om 600 elever) alternativt kommersiella lokaler.

Kvartersmarken planläggs för skola, centrum, kontor, hotell och parkering under mark. För att skapa en bra verksamhet som följer stadens riktlinjer för utemiljö begränsas ändamålet grundskola till att omfatta högst 17 000 kvm BTA. Kommersiella lokaler i form av kontor eller hotell begränsas till maximalt 11 000 kvm BTA.

Detaljplanen möjliggör rivning av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom kvarteret, då den på grund av sitt byggnadstekniska skick är svår och dyr att renovera, inte ändamålsenlig för kvarterets nya behov och begränsar den föreslagna högre exploateringen inom kvarteret.

Förslag till ny bebyggelse består av en huvudbyggnad mot Drottningtorget, som är nedbruten i tre sammanfogade byggnadsvolymer i olika höjd om 6 och 4 våningar, samt ett delvis kringbyggt kvarter i 1-4 våningar som öppnar sig mot Kungsbergsparken.

Det vinnande bidraget i arkitekttävlingen för Nya Kungsberget blev Laterna Magica av arkitektbyrån Arkitema.

På uppdrag av Linköpings kommun genomförde Lejonfastigheter en arkitekttävling för den nya skolan. Den 20 juni 2017 presenterades det vinnande förslaget: Laterna Magica av arkitektbyrån Arkitema. Planförslaget baseras på en bearbetning av det vinnande tävlingsförslaget.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och tillägget till översiktsplanen utvecklingsplan för Linköpings innerstad 2016. Detaljplaneförslaget är också förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Någon betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå som en följd av planen.

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap 11§, med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4).

När görs detta?

Preliminär byggstart är 2023 och den nya skolan förväntas vara inflyttningsklar 2026.

Vilka gör detta?

Lejonfastigheter ska bygga nya Kungsberget. Mer information om nya Kungsberget finns på Lejonfastigheters webbplats.

Process

Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 13 mars-23 april 2019. Samrådsmöte för allmänheten hölls den 26 mars 2019. Granskning pågick 24 februari-23 mars 2021. Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 23 juni 2021 § 130. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 1 juli 2021. Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 23 juli 2021.

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Här kan du läsa förutsättningarna för de tävlande arkitektkontoren

Kommunens projektledare

Exploateringsingenjör Lars Gustafsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 27 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: