Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vårdsberg - Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser för området Vårdsberg

Vårdsberg är ett av fem områden som i den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen för landsbygden och småorterna är utpekat som lämpligt för stadsnära lantligt boende. Syftet med områdesbestämmelserna är att, med hänsyn till planområdets kultur- och naturmiljövärden, möjliggöra nya områden för friliggande småhusbebyggelse, förskola och gruppbostad, på stora tomter av lantlig karaktär. Syftet är även att utgöra underlag vid ansökningar om förhandsbesked, bygglov och detaljplaneläggning inom planområdet. Dessutom syftar områdesbestämmelserna till att bevara och skydda kulturhistoriskt värdefulla områden och byggnader inom planområdet.

Områdesbestämmelserna stämmer överens med Översiktsplan för landsbygden och småorterna, 2014 och är förenliga med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken.

I de antagna områdesbestämmelserna för område Vårdsberg pekar Linköpings kommun ut 13 områden som lämpliga för ny friliggande småhusbebyggelse, vilket möjliggör cirka 70 nya småhus. Under rubrikerna Dokument och Antagande hittar du antagen planbeskrivning och plankarta. I dem finns bebyggelseområdena markerade, mer information om dessa och vilka fastigheter de är belägna på.

Inom bebyggelseområdena krävs inte ett förhandsbesked innan bygglov kan sökas. Områdesbestämmelserna ger dock ingen garanterad byggrätt. Linköpings kommun kommer att göra en allmän lämplighetsprövning av de utpekade bebyggelseområdena i samband med bygglovsprövning. För område B3, Vimarka 2:8 m.fl., har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att en detaljplan ska tas fram. Inom område B3 kommer även anläggande av en eventuell förskola och en gruppbostad att prövas.

Utöver dessa bebyggelseområden kan endast enstaka kompletteringar av bostadsbebyggelse tillkomma, för generationsskifte för jordbrukets behov eller genom avstyckning av tillräckligt stora fastigheter med befintlig bebyggelse om det prövas lämpligt i samband med förhandsbesked och bygglovsprövning. Samtliga nya fastigheter inom områdesbestämmelserna ska vara omkring 2 000 kvm.

I områdesbestämmelserna regleras och skyddas även kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden och bebyggelse genom utformningsbestämmelser, varsamhetsbestämmelser eller skyddsbestämmelser samt rivningslov eller rivningsförbud. Dessa beskrivs i planbeskrivningen under avsnittet Kulturmiljö.

Tidig dialog pågick 25 januari - 29 februari 2016. Den 25 januari 2016 ordnades ett möte på Sockenstugan i Vårdsbergs kyrkby, en så kallad tidig medborgardialog, då representanter från kommunen informerade bl.a. om uppdraget. Samråd pågick 18 juni - 10 september 2018. Presentation av projektet i form av öppet hus hölls den 27 juni och 27 augusti 2018.

En första granskning pågick 8 februari - 7 mars 2019. Plankontoret bedömde sedan att en granskning nummer 2 av områdesbestämmelserna skulle ske. Detta på grund av väsentliga ändringar av planförslaget efter granskning nummer 1. Granskning nummer 2 pågick 10 maj - 23 maj 2019.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden antog områdesbestämmelserna den 19 juni 2019 § 127. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 28 juni 2019. Beslutet att anta områdesbestämmelserna blev överklagat. Överklagandena behandlades därefter av Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Mark- och miljödomstolen upphävde Samhällsbyggnadsnämnden i Linköpings kommuns beslut den 19 juni 2019, att anta områdesbestämmelser för område Vårdsberg endast på så sätt att bestämmelsen k på flygelbyggnaden på fastigheten Vårdsberg-Ånestad 2:1 togs bort. Mark- och miljödomstolen avvisade respektive avslog överklagandena i övrigt.

Ärendet har nu slutligt avgjorts. Beslutet att anta områdesbestämmelserna fick laga kraft den 21 september 2020.

Nu är det upp till fastighetsägarna i området, vars fastigheter har pekats ut som lämpliga för ny bebyggelse, att avgöra om de vill förbereda, stycka av och sälja nya fastigheter/tomter inom utpekade lämpliga bebyggelseområden.

Om du är intresserad av att köpa en av dessa fastigheter är det berörd fastighetsägare som du ska ta kontakt med. Kommunlantmäteriet kan informera dig om fastighetsägaren för en fastighet där ett bebyggelseområde är beläget.

Sådant som kan behöva utredas och bekostas av fastighetsägarna/exploatörerna innan avstyckning av nya fastigheter/tomter är eventuell förekomst av fornlämningar, biotopskyddade objekt eller föroreningar, eventuella ledningar som behöver flyttas och dras, angöring till väg, behov av gemensamhetsanläggningar samt lösningar för vatten och avlopp.

Efter avstyckningen och försäljningen kan de nya fastighetsägarna till de nybildade fastigheterna/tomterna söka bygglov. En allmän lämplighetsprövning görs i samband med bygglovsprövningen och fastighetsägarna måste visa på att de har utrett nödvändiga aspekter. När de nya fastighetsägarna har fått bygglov och startbesked kan bostadsbyggnation påbörjas.

Föreslaget genomförande av de utpekade bebyggelseområdena beskrivs mer detaljerat i den antagna planbeskrivningen tillhörande områdesbestämmelserna. Prövningsprocesser hos Kommunlantmäteriet och Bygglovskontoret kan i vissa fall även löpa parallellt.

Planskede

Laga kraft. Områdesbestämmelserna togs fram enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

 

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Möller når du via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 29 september 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: