Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vasastaden - Anders 8

Detaljplan i Vasastaden för Anders 8

Gällande plan anger markanvändningen Handel. I dagsläget finns ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet inom fastigheten Anders 8. Detaljplanens syfte är att säkerställa pågående markanvändning genom att utöka tillåten markanvändning till Handel, Kontor samt Gymnasieskola och Vuxenutbildning. Detaljplanen syftar också till att skydda befintlig byggnad som är kulturhistoriskt värdefull med skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Planförslaget stämmer väl överens med intentionerna i Översiktsplan för staden Linköping från 2010 och tillägg till översiktsplanen Utvecklingsplan för Linköpings innerstad från 2016.

Process

Detaljplanen togs fram med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.
Samråd pågick 1 april-24 april 2020. Granskning pågick 29 maj-14 juni 2020.
 
Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 24 juni 2020 § 110. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 31 juli 2020. Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 24 augusti 2020.

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 30 juni 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: