Landeryd - Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser för område Landeryd

År 2014 antog kommunfullmäktige en översiktsplan för landsbygden och småorterna i Linköpings kommun. I översiktsplanen redovisades en randzon kring Linköpings stad. Inom randzonen pekades fem områden ut som lämpliga för så kallat stadsnära lantligt boende. Dessa områden är Gullberg, Kränge, Landeryd, öster om Rystad samt Vårdsberg.

Plankontoret har påbörjat arbetet med att ta fram områdesbestämmelser för området Landeryd. Med området Landeryd avses byarna Norrgården, Docketorp, Plöjan, Slatterfors, Trädgårdstorp, Åhagen och Lugnet med omgivande landsbygd. Syftet med områdesbestämmelserna är att med stor hänsyn till planområdets värdefulla kulturhistoriska- och naturvårdsmiljöer, möjliggöra nya områden för småhusbebyggelse i en stadsnära lantlig miljö. Syftet är även att utgöra ett underlag för prövningar av ansökningar om förhandsbesked, bygglovsansökningar och detaljplaneläggning inom planområdet. Dessutom syftar områdesbestämmelserna till att bevara och skydda kulturellt värdefulla miljöer och byggnader inom planområdet. Utredningar av arkeologi, kulturmiljöer och naturmiljöer genomförs nu i området och framtagande av samrådshandlingen pågår och beräknas att gå ut på samråd under vintern 2018/2019.

Tidig dialog

Den 23 maj 2017 ordnades ett möte på Landeryds församlingshem, en så kallad tidig medborgardialog, då representanter från kommunen informerade bl.a. om uppdraget. På mötet visades en ”dialogskiss”. Dialogskissen kan laddas ner via länken bredvid.

Tidig dialog pågick 23 maj - 30 juni 2017.  

Kommunen önskade få synpunkter på dialogskissen, men var även intresserade av egna förslag till områden som kan vara lämpliga för stadsnära lantligt boende inom området Landeryd. Nu pågår beredning av inkomna synpunkter.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Elin Pettersson

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Elin Pettersson

E-post: Elin.Pettersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 53

Planskede

Tidigt skede. Områdesbestämmelser handläggs enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

 

Ovanstående bild visar planens delmoment.

Dokument

Områdesgräns

Plangränsen som anges med röd markering på kartan är ungefärlig och kan komma att förändras under ärendets gång.

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 november 2018