Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bestorp - Sätra 4:1 m.fl.

Detaljplan i Bestorp för Sätra 4:1 m.fl. (Sätra stugby)

Planens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp i området. Syftet med detaljplanen är även att pröva möjligheten att förtäta området med nya bostäder samt se över byggrätter i den gällande detaljplanen samtidigt som områdets karaktär, kulturhistorisk värdefulla bebyggelse samt naturvärden bibehålls. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Process

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 22 oktober-19 november 2019. Samrådsmöte hölls 11 november 2019. Granskning pågick 1 juni-10 augusti 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 27 januari 2021 § 2. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 5 februari 2021. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats, ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Antagande

Efter eventuella justeringar tar samhällsbyggnadsnämnden upp detaljplaneförslaget för beslut om antagande. Det innebär att nämnden godkänner att förslaget får bli verklighet. Efter att nämnden har beslutat att anta planen och protokollet är justerat finns beslutet publicerat på kommunens digitala anslagstavla under tre veckor.

Den som har lämnat synpunkter under samråd eller granskning och inte fått dem tillgodosedda, har rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. En eventuell överklagan måste inkomma inom tre veckor från den dag då det justerade beslutsprotokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Om detaljplaneförslaget överklagas prövar Mark- och miljödomstolen om den som överklagat har rätt att motsätta sig beslutet och om beslutet ska upphävas eller inte. Om Mark- och miljödomstolen avvisar överklagan kan detaljplanen överklagas för vidare prövning av Mark- och miljööverdomstolen.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 30 juni 2021