Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Djurgården - Smedstad 1:4 m.fl. - Etapp 1

Detaljplan i Djurgården för Smedstad 1:4 m.fl. - Etapp 1

Detaljplanen omfattar en första etapp i stadsdelen Djurgården. Detaljplanen ger förutsättningar för ca 800-1000 bostäder samt handel och service  i en tät och variationsrik stadsstruktur som kommer att utgöra stadsdelens centrum. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan och med miljöbalken kap. 3, 4 och 5. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har genomförts.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.
 
Samråd pågick 18 juni-30 september 2018. Informations- och samrådsmöte hölls 28 augusti och 11 september 2018. Granskning av detaljplanen pågick 4 juli-2 september 2019.
Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 16 juni 2020 § 149. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 23 juni 2020.
 
Beslutet att anta detaljplanen har överklagats, ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Antagande

Efter eventuella justeringar tar samhällsbyggnadsnämnden upp detaljplaneförslaget för beslut om antagande. Det innebär att nämnden godkänner att förslaget får bli verklighet. Efter att nämnden har beslutat att anta planen och protokollet är justerat finns beslutet publicerat på kommunens digitala anslagstavla under tre veckor.

Den som har lämnat synpunkter under samråd eller granskning och inte fått dem tillgodosedda, har rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. En eventuell överklagan måste inkomma inom tre veckor från den dag då det justerade beslutsprotokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Om detaljplaneförslaget överklagas prövar Mark- och miljödomstolen om den som överklagat har rätt att motsätta sig beslutet och om beslutet ska upphävas eller inte. Om Mark- och miljödomstolen avvisar överklagan kan detaljplanen överklagas för vidare prövning av Mark- och miljööverdomstolen.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Miljökonsekvensbeskrivningar tillhörande vattenverksamhet och Natura 2000

Kommunens projektledare

Planarkitekt Åsa Westergren och planarkitekt Erik Adolfsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 30 juni 2021