Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Djurgården - Smedstad 1:4 m.fl.

Detaljplan i Djurgården för Smedstad 1:4 m.fl. (Etapp 1)

Detaljplanen omfattar en första etapp i stadsdelen Djurgården. Detaljplanen ger förutsättningar för ca 800-1000 bostäder samt handel och service  i en tät och variationsrik stadsstruktur som kommer att utgöra stadsdelens centrum. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan och med miljöbalken kap. 3, 4 och 5. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har genomförts.

Samråd pågick 18 juni - 30 september 2018. Informations- och samrådsmöte hölls 28 augusti och 11 september 2018. Granskning av detaljplanen pågick 4 juli - 2 september 2019.

Överklagad detaljplan

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 16 juni 2020 § 149. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 23 juni 2020.
Beslutet att anta detaljplanen har överklagats, ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Planskede

Överklagan. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

3D Model
Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Miljökonsekvensbeskrivningar tillhörande vattenverksamhet och Natura 2000

Kommunens projektledare

Planarkitekt Åsa Westergren och planarkitekt Erik Adolfsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: