Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekkällan - Ellipsen 7 m.fl.

Detaljplan i Ekkällan för Ellipsen 7 m.fl.

Detaljplanen ger förutsättningar för ny bebyggelse utmed Lasarettsgatan. Bebyggelsen föreslås till 3 och 6 våningar. Användningen är förskola, bostäder och centrumändamål. Det innebär att den befintliga förskolans verksamhet på kvarteret Ellipsen 7 kan utökas. Backaberg planläggs och föreslås användas för centrum- eller bostadsändamål. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ges skydd mot förvanskning och rivning. Planområdet är en del av ett viktigt grönt stråk från Trädgårdsföreningen till Tinnerö och bebyggelsen placeras så att detta samband kan bibehållas. 

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

3D-modell

Här kan du se en modell av förslaget i 3D.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 29 april-9 juni 2019. Samrådsmöte hölls den 14 juni 2019. Granskning pågick 31 mars-28 april 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 23 juni 2021 § 132. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 1 juli 2021. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats, ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Antagande

Efter eventuella justeringar tar samhällsbyggnadsnämnden upp detaljplaneförslaget för beslut om antagande. Det innebär att nämnden godkänner att förslaget får bli verklighet. Efter att nämnden har beslutat att anta planen och protokollet är justerat finns beslutet publicerat på kommunens digitala anslagstavla under tre veckor.

Den som har lämnat synpunkter under samråd eller granskning och inte fått dem tillgodosedda, har rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. En eventuell överklagan måste inkomma inom tre veckor från den dag då det justerade beslutsprotokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Om detaljplaneförslaget överklagas prövar Mark- och miljödomstolen om den som överklagat har rätt att motsätta sig beslutet och om beslutet ska upphävas eller inte. Om Mark- och miljödomstolen avvisar överklagan kan detaljplanen överklagas för vidare prövning av Mark- och miljööverdomstolen.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ylva Bengtsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 10 augusti 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: