Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekkällan - Innerstaden 1:29 m.fl. (intill Stolplyckan)

Detaljplan i Ekkällan för del av Innerstaden 1:29 m.fl. (intill Stolplyckan).

På Djurgårdsgatan, vid kvarteret Stolplyckan, förbereds en utbyggnad av bostadshus med cirka 150 nya lägenheter och inslag av lokaler för affärsverksamhet i bottenvåningen. Detaljplanen medger bebyggelse i huvudsak i fyra och fem våningar och möjliggör bilgarage under mark. Gatan ges karaktären av en stadsgata och på båda sidorna om vägbanan kommer det att finnas gång- och cykelväg.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan och med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken.

Stolplyckan är den första av flera etapper som baseras på ett planprogram för hela Djurgårdsgatan, mellan Lasarettsbacken och Garnisonsvägen, som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i juni 2015.

Samråd pågick 19 juni-27 augusti 2017. Informations- och samrådsmöte hölls den 29 juni 2017. Granskning pågick 21 februari-16 mars 2020.

Överklagad detaljplan

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 16 september 2020 § 137. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 1 oktober 2020. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats, ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Planskede

Överklagan. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommande markanvisning
Beställ programsamrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ programsamrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ylva Bengtsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 10 december 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: