Hoppa till huvudinnehåll

Gottfridsberg - Omtanken 3 med flera

I detaljplanen föreslås en ny byggnad på som mest nio våningar, med förskola i de nedersta våningarna och trygghetsboende i de övre. Området ligger i anslutning till parkerna Hjälmsätersberget och Lektorshagen.

Kartbild med detaljplaneområdet markerat

Kartbild med detaljplaneområdet markerat.

I förslaget på ny detaljplan för Omtanken 3 med flera föreslås en ny byggnad på som mest nio våningar för förskola med lägenheter ovanpå. Den nya byggnaden föreslås ligga på samma plats som befintlig förskola, som ska rivas. Planområdet ligger i anslutning till parkerna Hjälmsätersberget och Lektorshagen i Gottfridsberg.

De kommunala fastighetsbolagen Lejonfastigheter och Stångåstaden vill ersätta befintlig förskola i ett plan med ett flervåningshus med förskola i de nedersta våningarna och ett så kallat i trygghetsboende i de övre, samt utöka förskolegården. I planen ingår även villafastigheterna Forellen 4 & 5 med syfte att korrigera felaktiga planbestämmelser i gällande plan.

Förskola och bostäder

Den nya bebyggelsen omfattar förskola och lägenheter i trygghetsboende. Den nya större förskolan för 120 barn föreslås utgöra de två nedersta våningarna i den planerade byggnaden. Våningarna med förskoleverksamhet planeras ha en större yta per våning än bostadsdelen. På så vis kan de boende använda delar av förskolans tak som terrass.

Cirka 40 lägenheter planeras på våning tre till nio. Entrén till lägenheterna planeras ligga i nordöst på våning ett. I förslaget är lägenhetsdelen ritat som ett så kallat stjärnhus med tre flyglar. De tre olika flyglarna har olika våningstal för att möta omgivningen på ett mjukare sätt.

Lägenheterna planeras som trygghetsboende. Trygghetsboende är en boendeform som riktar sig till äldre, är funktionellt utformade och har bland annat gemensamma lokaler och bovärd. Den del av Hjälmsätersberget som blir förskolegård ska vara tillgänglig för allmänheten efter förskolans öppettider.

Visionsbild för Omtanken 3Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy från cykellänken i söder. Bild: M5 Arkitektur.

Trafiklösning och parkering

Tidigare har bilar kunnat ta sig fram till förskolan via en infart genom en portik från Hjälmsätersgatan. I förslaget för ny bebyggelse får endast färdtjänstfordon och liknande köra fram till det nya huset genom portiken. Övriga får parkera utanför. Därmed minskar biltrafiken på infarten.

Avfalls- och transportfordon kommer precis som tidigare kunna köra fram till huset via grannfastigheten Omtanken 2 i norr.

Eftersom trygghetsboende är en boendeform med förhållandevis lågt parkeringsbehov skapas inga nya parkeringsplatser för de boende. Parkeringsbehovet löses inom Stångåstadens befintliga parkeringsbestånd.

Föreslagen bebyggelse över Omtanken 3. Översikt sedd från sydöst.Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Översikt sedd från sydöst. Bild: M5 Arkitektur.

Förslaget i 3D

Frågor och svar

Detaljplanen togs upp för beslut om antagande på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 21 september 2022. En majoritet av nämndledarmötena valde att stödja en återremittering av ärendet till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och detaljplanen antogs därför inte på sammanträdet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med ett bemötande av återremitteringen och kommer under hösten att återkomma till samhällsbyggnadsnämnd med ett svar på återremitteringen och förslag till fortsatt hantering av ärendet. 

Linköping växer och översiktsplanen utgår från perspektivet att befolkningen i innerstaden på sikt ska öka från 20 000 till 50 000 invånare. Dessa nya invånare behöver bostäder. Om bostäderna kan placeras centralt minskar trafiken totalt sett i staden eftersom behovet av transporter minskar.

Det stämmer att planförslaget kommer att leda till mer trafik i området jämfört med idag när den befintliga förskolan är stängd. Det kommer inte att bli lika mycket trafik genom portiken som när förskolan var öppen eftersom planförslaget inte tillåter hämtning och lämning med bil fram till förskolans entré. Dessa bilar ska stanna utanför portiken. Sophämtning och mattransporter till förskolan kommer att lösas över grannfastigheten i norr som innan och ökningen av transporter har inte bedömts som stor.

En anledning till att angöringen inte kan lösas från söder är framförallt att den i så fall hade behövt korsa den cyklelled som går där, vilket hade inneburit en säkerhetsrisk eftersom cyklarna passerar i hög hastighet. En annan anledning är att marken i söder är kuperad och att det därför är svårt att göra en tillgänglig angöring från det hållet.

Parkeringsplatser för det nya trygghetsboendet ska lösas genom att parkeringsplatser vid Stångåstadens omkringliggande fastigheter som idag hyrs ut till externa hyresgäster, hyrs ut till trygghetsboendets hyresgäster istället.

Höjden på bebyggelsen i planförslaget är ett förslag som vi prövar i granskningen. Höjden på två av flyglarna har sänkts sedan samrådet. Byggnadens höjd har anpassats till omgivningen genom att följa strukturen för de tre punkthusen inom fastigheten Ogräset 1 intill, och sedan trappas mot de lägre husen runt om.

Planförslaget förhåller sig till riksintresset för luftfarten genom att ingen bebyggelse föreslås över den hinderfria höjden på +97,4 meter över nollplanet. Planförslaget förhåller sig till riksintresset för försvaret genom att ingen del av bebyggelsen är högre än cirka 31,3 meter. Enligt riksintresset för försvaret tillåts inga höga objekt (byggnader och liknande) som är högre än 45 meter. Det är därmed riksintresset för kommunikationer som sätter höjdbegränsningarna för planområdet.

Enligt gällande översiktsplan för Linköping ska innerstaden öka från 20 000 invånare till 50 000 invånare. För att möjliggöra denna förtätning av innerstaden behöver vi förbereda för mer samhällsservice, som bland annat fler förskolor/förskoleplatser.

Den föreslagna förskolan bedöms vara strategiskt placerad utifrån målet i översiktplanen. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har beställt denna förskola utifrån de behov som de bedömer kommer uppstå om ett par år.

Förskolans föreslagna kapacitet på 120 barn beror på kommunens inriktning om att de nya förskolor som byggs ska eftersträva denna storlek, eftersom det blir resurseffektivt och ekonomiskt effektivt att samla enheter, kök etcetera.

Att spara så mycket träd, park och friyta till barnen som möjligt har varit ett mål för planen genom hela processen. Det är ett av huvudskälen till att byggnaden behåller befintlig byggnads placering.

Vi har identifierat ett träd som står för nära den planerade huskroppen för att kunna sparas. Detta träd ska kompenseras genom att ett nytt planteras. I övrigt är inriktningen och ambitionen att spara samtliga träd.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. Samråd pågick 12 maj–23 juni 2021. Informationsmöte hölls den 7 mars 2022. Granskning pågick 4 februari-18 mars 2022. Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 16 november 2022 § 184. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 25 november 2022. 

Beslutet att anta detaljplanen har överklagats och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Antagande

Efter eventuella justeringar tar samhällsbyggnadsnämnden upp detaljplaneförslaget för beslut om antagande. Det innebär att nämnden godkänner att förslaget får bli verklighet. Efter att nämnden har beslutat att anta planen och protokollet är justerat finns beslutet publicerat på kommunens digitala anslagstavla under tre veckor.

Den som har lämnat synpunkter under samråd eller granskning och inte fått dem tillgodosedda, har rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. En eventuell överklagan måste inkomma inom tre veckor från den dag då det justerade beslutsprotokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Om detaljplaneförslaget överklagas prövar Mark- och miljödomstolen om den som överklagat har rätt att motsätta sig beslutet och om beslutet ska upphävas eller inte. Om Mark- och miljödomstolen avvisar överklagan kan detaljplanen överklagas för vidare prövning av Mark- och miljööverdomstolen.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: [email protected]

I samband med planarbetet har ett antal utredningar tagits fram enligt följande: 

  • Geoteknisk undersökning
  • Kulturmiljöutredning
  • Rivningsdokumentation
  • Trafikutredning
  • Trädinventering
  • Dagvattenutredning
  • Skuggstudie
  • Markprovtagning
  • Kompletterande markprovtagning

För att ta del av en eller flera av dessa utredningar använd e-postformuläret Beställ utredning.

Beställ utredning

Om du vill ta del av utredningarna kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan och utredning det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ utredning

E-post: [email protected]

Kommunens projektledare

Planarkitekt Lisa Setterdahl. Om du har frågor om projektet skickar du in de till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 15 december 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: