Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Landeryd - Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser för område Landeryd

Landeryd är ett av fem områden som i den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen för landsbygden och småorterna är utpekat som lämpligt för utveckling av stadsnära lantligt boende, där enstaka och smågrupper av småhus kan byggas. Syftet med områdesbestämmelserna är att, med hänsyn till planområdets kultur- och naturmiljövärden, möjliggöra nya områden för friliggande småhusbebyggelse samt en förskola, på stora tomter av lantlig karaktär. Syftet är även att utgöra underlag vid ansökningar om förhandsbesked och lovansökningar inom planområdet. Dessutom syftar områdesbestämmelserna till att bevara och skydda kulturhistoriskt värdefulla områden och byggnader inom planområdet och på så sett bibehålla deras värdebärande karaktärsdrag.

Områdesbestämmelserna stämmer överens med Översiktsplan för landsbygden och småorterna, 2014 och är förenliga med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken.

Tidig dialog pågick 23 maj - 30 juni 2017. Den 23 maj 2017 ordnades ett möte på Landeryds församlingshem, en så kallad tidig medborgardialog, då representanter från kommunen informerade bl.a. om uppdraget. Samråd pågick 25 februari - 7 april 2019. Samrådsmöte hölls den 6 mars 2019 i Landeryd församlingshem. Granskning pågick 16 december 2019 - 27 januari 2020.

Överklagade områdesbestämmelser

Samhällsbyggnadsnämnden antog områdesbestämmelserna den 18 mars 2020 § 53. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 26 mars 2020.

Beslutet att anta områdesbestämmelserna har överklagats, ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Planskede

Överklagade områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser handläggs enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

 

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Möller når du via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 21 april 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: