Hoppa till huvudinnehåll

Östra Valla - del av Idrottsföreningen 1 och del av Valla 1:6

Förslag på två byggnader med drygt 120 nya lägenheter samt enstaka lokaler för service och verksamheter i bottenvåningarna. Byggnaderna planeras bli mellan fyra och sju våningar, med de högsta delarna närmast korsningen.

Kartbild med detaljplaneområdet markerat.

Bilden visar planområdets lokalisering.

Ett detaljplanearbete pågår för att ta fram en ny detaljplan för delar av fastigheterna Idrottsföreningen 1 och Valla 1:6. Området ligger intill korsningen Djurgårdsgatan/Trumslagaregatan/Garnisonsvägen.

Illustrerad vy på lägenhetshus i vitt. Framför huset syns en grönyta med lekredskap.

Vy på föreslagen bebyggelse från norr. Källa: Reflex Arkitekter AB, 2021, på uppdrag av AB Stångåstaden.

Illustrerad vy på lägenhetshus i vitt. Framför huset syns en grönyta med lekredskap.

Vy på föreslagen bebyggelse från söder. Källa: Reflex Arkitekter AB, 2021, på uppdrag av AB Stångåstaden.

Bostäder, lokaler och parkering

Detaljplanen ska möjliggöra byggnation av två byggnader med drygt 120 nya lägenheter samt enstaka lokaler för service och verksamheter i bottenvåningarna. Byggnaderna planeras bli mellan fyra och sju våningar, med de högsta delarna närmast korsningen. Under den ena byggnaden föreslås ett parkeringsgarage med 67 parkeringsplatser.

Idag är det bland annat garage, markparkering, komplementbyggnader och grönytor på platsen. Tanken är att byggnationen ska bidra till att skapa en ny entré till staden söderifrån.

Del av plan för hela Djurgårdsgatan

Detaljplanen är en av flera etapper som baseras på ett planprogram för hela Djurgårdsgatan, mellan Lasarettsbacken och Garnisonsvägen, som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i juni 2015.

Förslaget i 3D

Frågor och svar

Att Linköpings befolkning fortsätter att växa är inte ett uttalat mål eller något som kommunen direkt kan påverka, utan betraktas som en förutsättning för planarbetet.

Linköping är en populär och attraktiv kommun och analyser av in- och utflyttningstrender och annan befolkningsstatistik pekar på att Linköpings befolkning kommer fortsätta att öka. En långsiktig prognos är att Linköping om 40 år har vuxit med nästan 90 000 invånare, till cirka 250 000 invånare.

Den förväntade befolkningsökningen innebär att det behövs fler bostäder, mötesplatser och lokaler, samt ett större utbud av service och transporter.

En av huvudstrategierna i Översiktsplan för staden Linköping är att staden ska växa inåt och förtätas samt utvecklas med mer hållbart resande, bland annat för att öka förutsättningarna för en mer praktisk stad med närhet till mer och bättre service, så att behovet av långa vardagsresor minskar. Det ger också staden möjlighet att utvecklas med en mer resurseffektiv och turtät kollektivtrafik. Den utveckling och förtätning som föreslås vid södra Djurgårdsgatan är en del i genomförandet av denna strategi.

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad anger att området kring Djurgårdsgatan står inför "strukturell förnyelse av gator och byggnader". Ambitionen i utvecklingsplanen är att en utvidgad innerstad ska ge möjlighet till boende för 50 000 invånare. För att möjliggöra detta behöver fler stadsdelar integreras i innerstaden. Utvecklingen ska enligt översiktsplanen göras med ambitionen att utveckla befintliga innerstadskvaliteter och tillföra nya för att på så sätt bidra till mer och bättre innerstad. Djurgårdsgatan är utpekat som ett strategiskt stråk i utvecklingsplanen. Det är längs med de utpekade stråken som utvecklingen av innerstaden ska koncentreras.

Planområdet omfattas av ett detaljplaneprogram för Djurgårdsgatan med omgivningar från Garnisonsvägen i söder till Lasarettsgatan i norr. Det visar på hur hela området kan förtätas och var bebyggelsekompletteringar kan vara lämpliga. Ny bebyggelse bör orienteras ut mot gatan och bidra till att bilda ett tydligt entrémotiv från söder.

Det kommer fortsatt att finnas möjlighet att ta bilen för de som behöver det. Men det kommer att bli enklare för de som har möjlighet att välja andra färdsätt, än i dagsläget.

När staden växer kommer konkurrensen om markytan att öka. Gaturummen mellan stadens byggnader utgör en stor del av det offentliga rummet och behöver innehålla många olika funktioner som ibland konkurrerar med varandra - till exempel ytor för transporter och ytor för möten eller vistelse. Gatorna i innerstaden går oftast inte att bredda utan behöver i framtiden användas mer effektivt så att staden kan fungera bra och samtidigt erbjuda en trevlig och hälsosam miljö för boende och besökare.

2010 fattade Linköpings kommun ett beslut om att stadens färdmedelsfördelning skulle ändras, så att en mindre andel av alla resor som görs ska ske med bil (40 procent i relation till dagens cirka 60 procent). Det betyder att om fler av de som kan resa med cykel, kollektivtrafik eller något annat färdmedel än bil gör det, så kan de resor som också i fortsättningen behöver göras med bil fortsätta, utan att det blir mycket svårare att ta sig fram eller att resan tar mycket längre tid än idag.

De förändringar av trafiklösningar som kommunen planerar och genomför syftar till att förverkliga beslutet genom att på olika sätt göra det enklare att färdas med andra färdmedel än bil, till exempel cykel och kollektivtrafik.

Du kan läsa mer om Linköpings kommuns långsiktiga plan för trafiken när Linköping växer i Trafikplan för Linköpings innerstad.

Den solstudien som vi har gjort visar att den föreslagna bebyggelsen kommer att skugga bebyggelsen väster om planområdet för detaljplanen Idrottsföreningen 1 m.fl. under morgonen och till viss del under förmiddagen under vinterhalvåret från höstdagjämningen till vårdagjämningen.

Bebyggelsen som föreslås på båda sidorna om Djurgårdsgatan ska bilda en ny entré till Linköpings innerstad söderifrån. Särskilda krav ställs därför på den föreslagna bebyggelsens gestaltning, framförallt mot korsningen Djurgårdsgatan/Trumslagaregatan.

I den södra delen mot Djurgårdsgatan och mot korsningen föreslås bebyggelsen vara upp till sju våningar för att markera korsningen och porten till staden. Nedtrappningar av våningshöjden föreslås mot befintlig bebyggelse i väster och norr ut längs med Djurgårdsgatan för att anpassas till omgivningen. Planförslagen förhåller sig till riksintresset för luftfarten genom att ingen bebyggelse föreslås över den hinderfria höjden på +97,4 meter över nollplanet.

Planförslaget innebär att mark med grönytor i form av en bullervall, buskage, mindre träd, gräsytor och annan växtlighet till stor del kommer att bebyggas. Inom planområdet kommer vi att skapa nya grönytor och platser för lek, rekreation och utevistelse.

Ur ett resursperspektiv utnyttjas marken mer effektivt i och med att bostäder och centrumverksamheter uppförs och bidrar till att fler kan bo och få närservice i ett innerstadsnära läge.

Genom att ny bebyggelse byggs längs med viktiga gator kan grönska och rekreationsområden på andra platser bevaras, utvecklas och skapas samtidigt som Linköping växer. Om staden skulle växa utåt istället för att förtätas skulle vi behöva ta stora ytor i anspråk för bebyggelse och anlägga ny infrastruktur för vägar och ledningar. Det skulle medföra risker för att staden blir mindre sammanhållen och att naturmark och värdefull jordbruksmark tas i anspråk.

Process

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 7 juni-9 juli 2021. Granskning pågick 6 maj-3 juni 2022. Informationsmöte hölls 16 maj 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 16 februari 2023 § 24. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 28 februari 2023.

Beslutet att anta detaljplanen har överklagats och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Antagande

Efter eventuella justeringar tar samhällsbyggnadsnämnden upp detaljplaneförslaget för beslut om antagande. Det innebär att nämnden godkänner att förslaget får bli verklighet. Efter att nämnden har beslutat att anta planen och protokollet är justerat finns beslutet publicerat på kommunens digitala anslagstavla under tre veckor.

Den som har lämnat synpunkter under samråd eller granskning och inte fått dem tillgodosedda, har rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. En eventuell överklagan måste inkomma inom tre veckor från den dag då det justerade beslutsprotokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Om detaljplaneförslaget överklagas prövar Mark- och miljödomstolen om den som överklagat har rätt att motsätta sig beslutet och om beslutet ska upphävas eller inte. Om Mark- och miljödomstolen avvisar överklagan kan detaljplanen överklagas för vidare prövning av Mark- och miljööverdomstolen.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: [email protected]

Kommunens projektledare

Planarkitekt Lisa Setterdahl och exploateringsingenjör Stefan Samuelsson. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 14 april 2023