Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stjärnorp - Roxenbaden

Detaljplan i Stjärnorp för Roxenbaden

Syftet med detaljplanen är att reglera hur bebyggelse och verksamheter inom planområdet kan utvecklas i samband med att området erbjuds försörjning med allmänna ledningar för vatten och avlopp. Generellt anger detaljplanen större byggrätter vilket i sin tur till ett ökat behov av service, kommunikationer, säkerhet, skyddsåtgärder för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och natur mm.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Process

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 1987:10. 
Samråd pågick 25 januari-7 mars  2018. Informations- och samrådsmöte hölls 7 februari 2018. Utställning av detaljplan pågick 28 juni-18 augusti 2019. I plan- och bygglagen 1987:10 benämns granskning som utställning. Innebörden är densamma.
 
Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 11 december 2019 § 215. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 18 december 2019.
 
Beslutet att anta detaljplanen har överklagats. Ärendet överlämnades till Mark- och miljödomstolen i Växjö som 23 juni 2021 beslutade att upphäva antagandet. Kommunen har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen och väntar på avgörande i Mark- och miljööverdomstolen.

Antagande

Efter eventuella justeringar tar samhällsbyggnadsnämnden upp detaljplaneförslaget för beslut om antagande. Det innebär att nämnden godkänner att förslaget får bli verklighet. Efter att nämnden har beslutat att anta planen och protokollet är justerat finns beslutet publicerat på kommunens digitala anslagstavla under tre veckor.

Den som har lämnat synpunkter under samråd eller granskning och inte fått dem tillgodosedda, har rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. En eventuell överklagan måste inkomma inom tre veckor från den dag då det justerade beslutsprotokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Om detaljplaneförslaget överklagas prövar Mark- och miljödomstolen om den som överklagat har rätt att motsätta sig beslutet och om beslutet ska upphävas eller inte. Om Mark- och miljödomstolen avvisar överklagan kan detaljplanen överklagas för vidare prövning av Mark- och miljööverdomstolen.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Enhetschef Frida Lindebäck som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 18 oktober 2021