Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stjärnorp - Roxenbaden

Detaljplan i Stjärnorp för Roxenbaden

Syftet med detaljplanen är att reglera hur bebyggelse och verksamheter inom planområdet kan utvecklas i samband med att området erbjuds försörjning med allmänna ledningar för vatten och avlopp. Generellt anger detaljplanen större byggrätter vilket i sin tur till ett ökat behov av service, kommunikationer, säkerhet, skyddsåtgärder för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och natur mm.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Överklagad detaljplan

Samråd pågick 25 januari - 7 mars  2018. Informations- och samrådsmöte hölls 7 februari 2018. Utställning av detaljplan pågick 28 juni - 18 augusti 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 11 december 2019 § 215. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 18 december 2019.
 
Beslutet att anta detaljplanen har överklagats, ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Planskede

Överklagad detaljplan. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 1987:10.
Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Linus Johnson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 14 januari 2020