Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vårdsberg - Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser för området Vårdsberg

Vårdsberg är ett av fem områden som i den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen för landsbygden och småorterna är utpekat som lämpligt för stadsnära lantligt boende. Syftet med områdesbestämmelserna är att, med hänsyn till planområdets kultur- och naturmiljövärden, möjliggöra nya områden för friliggande småhusbebyggelse, förskola och gruppbostad, på stora tomter av lantlig karaktär. Syftet är även att utgöra underlag vid ansökningar om förhandsbesked, bygglov och detaljplaneläggning inom planområdet. Dessutom syftar områdesbestämmelserna till att bevara och skydda kulturhistoriskt värdefulla områden och byggnader inom planområdet.

Områdesbestämmelserna stämmer överens med Översiktsplan för landsbygden och småorterna, 2014 och är förenliga med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken.

Överklagade områdesbestämmelser

Tidig dialog pågick 25 januari - 29 februari 2016. Den 25 januari 2016 ordnades ett möte på Sockenstugan i Vårdsbergs kyrkby, en så kallad tidig medborgardialog, då representanter från kommunen informerade bl.a. om uppdraget. Samråd pågick 18 juni - 10 september 2018. Presentation av projektet i form av öppet hus hölls den 27 juni och 27 augusti 2018.

En första granskning pågick 8 februari - 7 mars 2019. Plankontoret bedömde sedan att en granskning nummer 2 av områdesbestämmelserna skulle ske. Detta på grund av väsentliga ändringar av planförslaget efter granskning nummer 1. Granskning nummer 2 pågick 10 maj - 23 maj 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden antog områdesbestämmelserna den 19 juni 2019 § 127. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 28 juni 2019.

Beslutet att anta områdesbestämmelserna har överklagats, ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Planskede

Överklagade områdesbestämmelser. Områdesbestämmelserna togs fram enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

 

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Pettersson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 november 2019