Hoppa till huvudinnehåll

Berg - Kanaljorden 2:1

Planarbetet syftar till att pröva möjligheten att bygga ett nytt besökscentrum i Berg, vilket ska öka platsens attraktivitet och ge möjlighet att visa upp kanalens verksamhet och dess historia.

Berg - Kanaljorden.png

Markering i kartan visar planområdet.

Syftet med detaljplanearbetet är att pröva lämpligheten för ett besökscentrum i Berg på del av fastigheten Kanaljorden 2:1 i Berg. Byggnaden föreslås placeras i nära anslutning till Göta kanal, öster om hamnbassängen och i närheten av Carl-Johans sluss. Ytor för utställning, restaurang/café och möjlighet till konferens ska finnas.

Göta kanal och landskapet i dess direkta närhet är en unik miljö. De finns höga värden avseende kultur- och naturmiljö samt friluftsliv, det vill säga ett flertal allmänna intressen att värna och utveckla på ett varsamt sätt. Förslaget till bebyggelse på platsen bedöms förhålla sig väl till platsen, det storskaliga landskapet och kanalen samt den mer småskaliga och kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Den nya byggnaden ska gestaltas med hög kvalitet och bidrar till platsens framtida kulturvärden.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ej heller medföra påtaglig skada på något riksintresse.

Frågor och svar

Sök bland frågor och svar

Här planeras för nya områden för både bostäder och näringsverksamhet. Det liggandeplanförslaget omfattar en utbyggnad med cirka 1 500 bostäder vilket innebär cirka 4200 nya invånare i Ljungsbro och Berg på ett par decenniers sikt.

Ljungsbro och Berg är helt enkelt attraktiva områden och det finns ett stort intresse av att bygga här. Dock är inte kommunen någon särskilt stor markägare i området, och kan inte fullt ut styra utvecklingen eller vilka initiativ som tas. Vi samarbetar därför med de markägare som finns på orten för att säkerställa behovet av lämpliga lägen för skola, förskola, service etc. Markägarna ser oftast samma behov som vi och i samförstånd för vi dialog för att lösa dessa behov i de kommande detaljplanerna.

Utvecklingen sker stegvis och har en horisont på nästan 20 år. Kommunens långsiktiga planering prioriterar detaljplanerna så att den successiva utbyggnaden kan ske på ett långsiktigt hållbart sätt. I detaljplanerna tar vi hänsyn till bland annat behovet av utbyggd infrastruktur och kommunal service. Dessutom är det en förutsättning att i första hand byggmarknaden är redo med de resurser som krävs.

Just nu bedömer vi att vi att det enbart kan starta en detaljplan per år i Ljungsbro/Berg inom närmaste åren. Efter varje färdig detaljplan utvärderas om och när det är läge att starta nästa plan. En detaljplan tar ca två år att planera och flera år att genomföra.

Vi jobbar fram lösningar för bland annat samhällsservice, trafik, näringslivsutveckling och vård kontinuerligt. I detta arbete ingår en rad aktörer som exempelvis:

  • Trafikverket när det gäller berörda vägar och anslutningar.
  • Region Östergötland för att bedöma behovet av exempelvis vårdcentraler samt Östgötatrafiken när det gäller kollektivtrafiken.
  • Kommunala intressenter, som bland annat Lejonfastigheter, som bedömer behov av skola, förskola, omsorg, äldreboende etcetera.

En trafikutredning pågår just nu för hela Ljungsbro och Berg. Här utreds befintliga
system för både bil-, gång-, cykel- och kollektivtrafik. Utredningen identifierar de behov som finns idag, vilken påverkan utvecklingen kommer att medföra samt vilka åtgärder som kommer att krävas. I detta arbete ingår bland annat en trafiksimulering.

För att Ljungsbro och Berg ska kunna växa på ett långsiktigt hållbart sätt är det viktigt att det lokala näringslivet kan utvecklas i samma takt.

Aktuellt planförslag innehåller tre utvecklingsområden för näringsverksamhet:

  • Cloetta
  • Vreta kluster/Vretaskolan
  • Nytt småindustriområde

Markägare söker dessa hos kommunen för att få besked om kommunen kommer att starta en detaljplan för området. Det betyder inte per automatik att
markägaren kommer att få bygga eller att man får bygga exakt det som står i ansökan. Att få ett planbesked betyder att man får ett ja på att kommunen vill utreda möjligheterna för att bygga, samt att man då ställer sig i "kö" för att starta en detaljplan längre fram. Just nu är det väntetid på att starta detaljplaner i Ljungsbro och Berg.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. Samråd pågick 30 november 2022-16 januari 2023. Informations- och samrådsmöte hölls den 7 december 2022.

Processen för när en detaljplan tas fram. Visar avsnittet Bearbetning.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar. Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ylva Bengtsson. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Ljungsbro och Bergs utveckling

Det finns ett stort intresse för att både bo och bygga i Ljungsbro och Berg. Det pågår arbete med att ta fram flera nya detaljplaner i Ljungsbro och Berg som innebär att områdena kan utvecklas med ny bebyggelse och verksamheter framöver.

Senast uppdaterad den 14 september 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 7.30-17.00.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: