Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Berga - del av Smedstad 1:4 m.fl.

För att möta stadens behov av bostäder pågår planering för fortsatt utbyggnad av Berga. Inom denna detaljplan föreslås bland annat cirka 700 bostäder, lokaler för centrumverksamhet, en kombinerad skola och förskola och ett parkeringshus.

Sammanfattning av planförslaget

Här följer en sammanfattning av planförslaget. Förslaget går också att läsa i sin helhet via länken "Dokument".

Karta över planområdet. 

Linköping växer och för att möta stadens behov av bostäder pågår planeringen för en fortsatt utbyggnad av stadsdelen Berga. Linköpings kommun planerar för cirka 700 bostäder, lokaler för centrumverksamhet, en kombinerad skola och förskola och ett parkeringshus. Vidare planerar kommunen för nya gator, nya gång- och cykelvägar, ett gångfartsområde samt ett torg. Dessutom planerar kommunen för park- och naturområden innehållande ytor för lek, aktivitet och dagvattenhantering.

 

Strukturplan över området.

Bostadsbebyggelsen utgörs av flerbostadshus i form av kvartersbebyggelse och punkthus samt radhus. Bebyggelsen är uppdelad i åtta delområden, område A-H.

 

Strukturplan med delområden markerade.

Ut mot Haningeleden och Söderleden finns fem kvarter med flerbostadshus, område A-E. Två av kvarteren innehåller inslag av radhusbebyggelse, område C och E. I ett av kvarteren föreslås ett gemensamt parkeringshus för hela områdets bebyggelse, område D. Längre in i området, öster om åkerholmen föreslås en kombinerad skola och förskola (område F) samt ytterligare bostäder i form av radhus (område G). Längs Nötabackens västra och södra kant föreslås nio punkthus, område H. Upplåtelseform för bostäderna är hyresrätter, bostadsrätter och eventuellt äganderätter.

Höjden på flerfamiljshusen är generellt 4-6 våningar med inslag av bebyggelse i 7 våningar. Radhusen är i 2-3 våningar. De flesta husen kan inredas med vind.

Området nås från Ekkällerondellen på Söderleden och via en ny anslutning på Haningeleden. I norr föreslås ett torg. Mellan kvarteren och punkthusen vid Nötabacken planeras för ett så kallat gångfartsområde. Ett gångfartsområde är ett område där trafiken sker på fotgängares villkor. Områdets bilparkering samlas i ett parkeringshus (område D).

I det nya området vill kommunen satsa på att främja ett hållbart resande därför föreslås två mobilitetshubbar. Just nu pågår en utredning om innehållet i mobilitetshubbarna men exempel på innehåll kan vara uthyrning av cyklar, lådcyklar och elskotrar. I planförslaget placeras den ena mobilitetshubben i norr vid torget och den andra i anslutning till parkeringshuset.

Mötesplatser

Planförslaget innehåller flera mötesplatser. I den norra delen föreslås ett torg. Kring torget är det möjligt att utveckla handels- och centrumlokaler i bostadshusens bottenvåningar.

Från torget föreslås ett gångfartområde söderut mellan kvartersbebyggelsen mot Haningeleden och punkthusen mot Nötabacken. Längs gångfartsområdet skapas små mötesplatser där gångfartsområdet möter Nötabacken. Inom dessa ytor kan plats för lek, aktivitet och möten ordnas.

Söder om åkerholmen tänker vi oss en lekplats och ner mot Bergadammen planerar vi för bland annat volleybollplaner och grillplatser. Här behövs även två dammar för rening och fördröjning av dagvatten.

Illustration med områden för dagvattendammar, gillplatser, beachvolley, solbryggor och utegym markerade intill Bergadammen.

Strandområdet vid Bergadammen med områden för dagvattendammar, grillplatser, beachvolley, solbryggor och utegym inritade.

Området byggs ut successivt

Planarbetet beräknas vara klart i början av 2022. Därefter ska gator och infrastruktur byggas ut. Sedan kan de första husen börja byggas. Området kommer byggas ut successivt där de första husen planeras vara klara 2026 och hela projektet bedöms vara färdigt 2029-2030. 

Stadsbyggnadsprojket Berga

Stadsbyggnadsprojekt Berga drivs av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden.

Projektet bedrivs med så kallad tidig byggaktörsmedverkan. Det innebär att byggaktörsgruppen tar ett stort ansvar för processen, från stadsbyggnadskoncept till färdig byggnation. Genom att byggaktörerna kommer in tidigt i utformningen av området får de även möjlighet att tillsammans utveckla nya effektiva lösningar.

De sex byggaktörerna Bonava, Botrygg, Kärnhem, Mannersons, SHH Bostad och Slättö har, i dialog med kommunen, arbetat fram ett stadsbyggnadskoncept för området. Med utgångspunkt i stadsbyggnadskoncept har kommunen tagit fram ett detaljplaneförslag.

Inriktningen för stadsbyggnadsprojektet är att det ska bli ett nationellt exempel avseende:

  • Tidig byggaktörsmedverkan, där byggaktörerna tar stort ansvar för planeringen som möjliggör tekniska och ekonomiskt effektiva lösningar.
  • Kostnadsnivåerna på de bostäder som når de boende ska vara lägre än annan liknande bostadsproduktion under samma period.
  • Stadsbyggnadsprojektet ska utveckla stadsdelen Berga och bidra till att väva samman Berga med intilliggande stadsdelar. Det ska skapas nya mötesplatser och nya bostadsformer i Berga.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 20 januari-3 mars 2021.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

3D-modell

Här kan du se en modell av förslaget i 3D.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Lisa Setterdahl och exploateringsingenjör Jonas Sievervik som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021