Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Berga - Ljushuvudet 2 m.fl.

Förslag på en ny byggnad med plats för förskola och vårdboende, samt en ny idrottshall. Syftet med detaljplanen är också att pröva möjligheten att bygga ut Bäckskolan för att skapa fler elevplatser.

Bilden visar planområdets lokalisering (Linköpings kommun).

Planområdet är beläget i stadsdelen Berga vid Konstruktörsgatans norra ände, med närhet till Smedstadsbäcken/Tinnerbäcken och Skarpanbacken.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny gemensam byggnad för förskola och vårdboende samt en ny idrottshall. Vidare är syftet med detaljplanen att utöka byggrätten för Bäckskolan för att på så sätt möjliggöra fler elevplatser.

Situationsplan över föreslagen ny bebyggelse, GKAK.

Ny entré

En ny gemensam plats för angöring och vistelse planeras där de nya funktionerna möts. Den nya bebyggelsens entréer placeras huvudsakligen mot platsen och en målsättning har varit att uppnå en trygg och trafikseparerad miljö som lever en stor del av dygnet.

Bilden visar den nya entréplatsen med idrottshallen till vänster och vårdboendet till höger, GKAK.

Skola, vårdboende, förskola och idrott

En målsättning har varit att uppnå ett bebyggelseförslag som möjliggör samordning av funktioner samt ett effektivt markutnyttjande för att i största mån bevara omgivande rekreationsområde.

En ny byggnad föreslås för ett vårdboende på 90 platser, en förskola för 160 barn och en, för området, gemensam matsal. Byggnaden kännetecknas av en sammanhängande bottenvåning och tillåts maximalt uppgå till fyra våningar. För att säkerställa en god anpassning till omgivande bebyggelse så har byggnaden anpassats med olika volymer och höjder.

Bilden illustrerar en vy mot den nya gång- och cykelbanan samt hur den nya bebyggelsen kan komma att se ut i förhållande till befintlig bostadsbyggelse, GKAK.

En fullstor idrottshall föreslås på den plats där förskolan Konstruktörsgatan 29 (Skarpan) står idag. Idrottshallen tillåts ha en höjd på ca 14 meter och ska användas av Bäckskolan, föreningslivet samt den nya skolan som planeras i Berga Äng, precis norr om Smedstadsbäcken.

Bäckskolan ska utökas till 350 elever och befintliga byggnader i en våning tillåts att byggas på med ytterligare en våning.

Viss parkmark har varit nödvändig att ta i anspråk i områdets östra delar till förmån för skol- och förskolebarnens utemiljö. Bäckskolans gårdsmiljö utökas i öster och tar i anspråk den grönyta där det idag finns en informell bollplan. Förskolans gårdsmiljö placeras vid en skogsdunge mitt emot Bäckskolan.

De parkeringsanläggningar som finns idag kommer att utvecklas och möjlighet för parkering med bil kan ske söder om idrottshallen och intill Haningeleden. Cykelparkeringar och tillgänglighetsanpassade parkeringar planeras intill respektive funktions entré.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.
Samråd pågick 29 januari-12 mars 2021.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

 

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Malin Eriksson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021