Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Djurgården - Smedstad 1:4 m.fl. - Etapp 2

Detaljplan i Djurgården för Smedstad 1:4 m.fl. - Etapp 2

Detaljplanen för Smedstad 1:4 m.fl. omfattade ett större geografiskt område under samrådet som genomfördes 2018. Efter samrådet delades detaljplanen in i två etapper, etapp 1 och 2. Etapp 1 antogs i Kommunfullmäktige i juni 2020, och blev därefter överklagad. Ärendet hanteras i Mark- och miljödomstolen.

Planarbetet med etapp 2 pågår. Detaljplanen för etapp 2 ger förutsättningar för cirka 2 000 bostäder, en skola, idrottshall, förskolor och vårdboenden i en tät och variationsrik stadsstruktur. En stadsdelspark planeras i anslutning till vattendraget Tinnerbäcken som rinner genom området. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram parallellt med planarbetet.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.
Samråd pågick 18 juni-30 september 2018. Informations- och samrådsmöte hölls 28 augusti och 11 september 2018.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Miljökonsekvensbeskrivningar tillhörande vattenverksamhet och Natura 2000

Kommunens projektledare

Planarkitekt Åsa Westergren och planarkitekt Erik Adolfsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 14 september 2021