Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekängen - Stensätter 1:257 m.fl.

Ändring av detaljplan i Ekängen för Stensätter 1:257 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en asfaltering av vägar inom detaljplan 1372 och 1456 samt att samordna och därmed minska antalet detaljplaner för aktuellt område.

Gällande detaljplan reglerar att vägarnas slitmaterial ska vara grus. Denna detaljplan innebär att den planbestämmelse som reglerar slitmaterialet upphör att gälla och att vägarna därmed kan asfalteras. Detaljplanen innebär vidare att ÄDP 1516, ändring av detaljplan genom tillägg till detaljplan 1372 i Ekängen, upphävs.

Process

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 28 april-19 maj 2021.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Malin Eriksson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 14 juni 2021