Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekkällan - Ellipsen 7 m.fl.

Detaljplan i Ekkällan för Ellipsen 7 m.fl.

Detaljplanen innebär en utökning av den befintliga förskolan inom fastigheten Ellipsen 7. Detaljplanen möjliggör även ny bebyggelse för studentbostäder, i syfte att utnyttja marken mer effektivt i ett centralt läge i staden. Planen ger skydd för befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt förhåller sig till de värden som finns i den omgivande park- och naturmiljön.

Samråd genomfört

Samråd pågick 29 april - 9 juni 2019. Samrådsmöte hölls den 14 juni 2019.

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. 

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ylva Bengtsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020