Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekkällan - Innerstaden 1:30 m.fl. (Universitetssjukhuset)

Detaljplan i Ekkällan för Innerstaden 1:30 m.fl. (Universitetssjukhuset).

Region Östergötland har behov av utveckling av sjukhusbebyggelsen inom Universitetssjukhuset. Detaljplanen möjliggör för fortsatt utveckling av sjukhuset genom bland annat ny bebyggelse i de södra delarna, ny entrébyggnad i söder och ny kollektivtrafikhållplats.

En vision över hur Universitetssjukhusets södra entré kan komma att se ut i framtiden. Bild: Carlstedt arkitekter.

Samråd genomfört

Samråd pågick 30 september-11 november 2020.

På grund av pågående pandemi hade vi inte något informationsmöte. Vi har istället tagit fram en informationsfilm om planförslaget.

Samlade frågor och svar

Förslaget innebär inte att parkeringarna flyttar längre från sjukhusverksamheten. Med parkeringshus istället för markparkeringar hamnar besöksparkeringar intill eller under verksamheter och närmare exempelvis Södra entrén. Det innebär att det blir smidigare att ta sig vidare in i sjukhuset via exempelvis hissar.

Förslaget innebär en ny gång- och cykelväg via Garnisonsvägen, genom sjukhusområdet mellan områdena F, G, M och N och vidare genom Magistratshagen. Se röd markering i kartan.

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Bearbetning

Vid bearbetning går vi igenom de synpunkter som vi har fått in under samrådstiden. Synpunkterna som kommer in under samrådstiden kan komma att förändra förslaget, vilket i så fall innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Vid utökat förfarande sammanställer och bemöter vi inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse. Det kan vi även göra vid ett standardplanförfarande, men det är inte ett krav enligt plan- och bygglagen som är den lag detaljplaneprocessen regleras av. Vid standardförfarande är det tillräckligt om vi redovisar synpunkterna sammanfattat i granskningsutlåtandet tillsammans med de synpunkter som har kommit fram under granskningen.

Därefter redovisar vi samrådsskedet och eventuella förändringar i detaljplaneförslaget för samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden godkänner att den reviderade detaljplanen går vidare till nästa skede, granskningsskedet. Om detaljplanen handläggs med ett så kallat förenklat standardförfarande antar nämnden planen redan i det här skedet.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Joel Petersson Berge som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 17 mars 2021