Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekkällan - Innerstaden 1:30 m.fl. (Universitetssjukhuset)

Region Östergötland har behov av utveckling av sjukhusbebyggelsen inom Universitetssjukhuset. Detaljplanen möjliggör för fortsatt utveckling av sjukhuset genom bland annat ny bebyggelse i de södra delarna, ny entrébyggnad i söder och ny kollektivtrafikhållplats.

En vision över hur Universitetssjukhusets södra entré kan komma att se ut i framtiden. Bild: Carlstedt arkitekter.

På grund av pågående pandemi hade vi inte något informationsmöte. Vi har istället tagit fram en informationsfilm om planförslaget.

Samlade frågor och svar

Förslaget innebär inte att parkeringarna flyttar längre från sjukhusverksamheten. Med parkeringshus istället för markparkeringar hamnar besöksparkeringar intill eller under verksamheter och närmare exempelvis Södra entrén. Det innebär att det blir smidigare att ta sig vidare in i sjukhuset via exempelvis hissar.

Förslaget innebär en ny gång- och cykelväg via Garnisonsvägen, genom sjukhusområdet mellan områdena F, G, M och N och vidare genom Magistratshagen. Se röd markering i kartan.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 30 september-11 november 2020.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Joel Petersson Berge som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021