Hoppa till huvudinnehåll

Gistad - Uggeltorp 1:16

Arbete pågår med att undersöka möjligheten för en blandning av verksamheter inom hela fastigheten.

Kartbild med planområdet markerat

Syftet med en ny detaljplan för Uggeltorp 1:16 är att möjliggöra en blandning av verksamheter inom hela fastigheten. Exakt vilka typer av verksamheter som kan bli aktuella på området kommer utredas under planarbetet men det skulle kunna handla om exempelvis verkstäder, hantverkare, lager, kommersiell service och idrottsanläggning.

En fråga som behöver beaktas är närheten till stambanan och de riskavstånd som medföljer denna. Andra frågor som kommer undersökas är bland annat föroreningar i mark, geoteknik och dagvatten.

Process

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Processen för när en detaljplan tas fram. Visar avsnittet Bearbetning.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar. Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

I samband med planarbetet har ett antal utredningar tagits fram: 

  • Dagvattenutredning
  • Rapport och PM Geoteknisk undersökning
  • Beteckningssystem för geotekniska undersökningar
  • Miljöteknisk markundersökning
  • Undersökning Petroleum

För att ta del av en eller flera av dessa utredningar använd e-postformuläret Beställ utredning.

Beställ utredning

Om du vill ta del av utredningarna kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan och utredning det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ utredning

E-post: [email protected]

Kommunens projektledare

Enhetschef Frida Lindebäck. Om du har frågor om projektet skickar du in de till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 4 maj 2023