Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gottfridsberg - Omtanken 3 m.fl.

I detaljplanen föreslås en ny byggnad på nio våningar, med förskola i de nedersta våningarna och trygghetsboende i de övre. Området ligger i anslutning till parkerna Hjälmsätersberget och Lektorshagen.

Kartbild med detaljplaneområdet markerat

I förslaget på ny detaljplan för Omtanken 3 m.fl. föreslås en ny byggnad i nio våningar för förskola med lägenheter ovanpå. Den nya byggnaden föreslås ligga på samma plats som befintlig förskola, som ska rivas. Planområdet ligger i anslutning till parkerna Hjälmsätersberget och Lektorshagen i Gottfridsberg.

De kommunala fastighetsbolagen Lejonfastigheter och Stångåstaden vill ersätta befintlig förskola i ett plan med ett flervåningshus med förskola i de nedersta våningarna och ett så kallat i trygghetsboende i de övre, samt utöka förskolegården. I planen ingår även villafastigheterna Forellen 4 & 5 med syfte att korrigera felaktiga planbestämmelser i gällande plan.

Förskola och bostäder

Den nya bebyggelsen omfattar förskola och lägenheter i trygghetsboende. Den nya större förskolan för 120 barn föreslås utgöra de två nedersta våningarna i den planerade byggnaden. Våningarna med förskoleverksamhet planeras ha en större yta per våning än bostadsdelen. På så vis kan de boende använda delar av förskolans tak som terrass.

Cirka 40 lägenheter planeras på våning tre till nio. Entrén till lägenheterna planeras ligga i nordöst på våning ett. I förslaget är lägenhetsdelen ritat som ett så kallat stjärnhus med tre flyglar. De tre olika flyglarna har olika våningstal för att möta omgivningen på ett mjukare sätt.

 Lägenheterna planeras som trygghetsboende. Trygghetsboende är en boendeform som riktar sig till äldre, är funktionellt utformade och har bland annat gemensamma lokaler och bovärd. Den del av Hjälmsätersberget som blir förskolegård ska vara tillgänglig för allmänheten efter förskolans öppettider.

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Vy från cykellänken i söder. Bild: M5 Arkitektur

Trafiklösning och parkering

Tidigare har bilar kunnat ta sig fram till förskolan via en infart genom en portik från Hjälmsätersgatan. I förslaget för ny bebyggelse endast färdtjänstfordon och liknande att köra fram till det nya huset genom portiken. Övriga får parkera utanför. Därmed minskar biltrafiken på infarten.

Avfalls- och transportfordon kommer precis som tidigare kunna köra fram till huset via grannfastigheten Omtanken 2 i norr.

Eftersom trygghetsboende är en boendeform med förhållandevis lågt parkeringsbehov skapas inga nya parkeringsplatser för de boende. Parkeringsbehovet löses inom Stångåstadens befintliga parkeringsbestånd.

Visionsbild på hur föreslagen bebyggelse kan se ut. Översikt sedd från sydöst. Bild: M5 Arkitektur 

Förslaget i 3D

Frågor och svar

Linköping växer och översiktsplanen utgår från perspektivet att befolkningen i innerstaden på sikt ska öka från 20 000 till 50 000 invånare. Dessa nya invånare behöver bostäder. Om bostäderna kan placeras centralt minskar trafiken totalt sett i staden eftersom behovet av transporter minskar.

Det stämmer att planförslaget kommer att leda till mer trafik i området jämfört med idag när den befintliga förskolan är stängd. Det kommer inte att bli lika mycket trafik genom portiken som när förskolan var öppen eftersom planförslaget inte tillåter hämtning och lämning med bil fram till förskolans entré. Dessa bilar ska stanna utanför portiken. Sophämtning och mattransporter till förskolan kommer att lösas över grannfastigheten i norr som innan och ökningen av transporter har inte bedömts som stor.

En anledning till att angöringen inte kan lösas från söder är framförallt att den i så fall hade behövt korsa den cyklelled som går där, vilket hade inneburit en säkerhetsrisk eftersom cyklarna passerar i hög hastighet. En annan anledning är att marken i söder är kuperad och att det därför är svårt att göra en tillgänglig angöring från det hållet.

Parkeringsplatser för det nya trygghetsboendet ska lösas genom att utnyttja icke uthyrda platser vid Stångåstadens omkringliggande fastigheter. De outhyrda platserna är tillräckligt många för att täcka trygghetsboendets behov enligt den parkeringsutredning som vi har tagit fram i samband med planarbetet. Parkeringstalet i planförslaget har medvetet hållits på en låg nivå för att motivera valet av hållbara transportsätt framför bil.

Trygghetsboenden har ofta en nedre åldersgräns på 70 år. För denna åldersgrupp är bilinnehavet lägre än för förvärvsarbetande vuxna. De som har bil gör också färre resor med den eftersom de inte reser till eller i arbetet.

Höjden på bebyggelsen i planförslaget är ett förslag som vi prövar i samrådet. Byggnadens höjd har anpassats till omgivningen genom att följa strukturen för de tre punkthusen inom fastigheten Ogräset 1 intill.

Platsen anses lämplig för förtätning både för att det är ett attraktivt läge för bostäder, med närhet till park och stadens centrum. Platsen anses också lämplig eftersom platsen redan är bebyggd men med en bebyggelse som inte är yteffektiv. Husets placering inom detaljplanen har bland annat valts för att begränsa skuggning och insyn för omkringliggande bebyggelse, men också för att spara så många av de befintliga träden som möjligt.

Enligt planförslaget medges en högsta totalhöjd på 97,3 meter över nollplanet (havet). Marken där byggnaden föreslås ligger på cirka 66 meter över nollplanet. Detta innebär att det är möjligt att bygga en byggnad som är 31,3 meter hög. I planbeskrivningen framgår att byggnadens högsta del föreslås bli 9 våningar.

Det innebär att höjden på varje våningsplan i snitt blir cirka 3,4-3,5 meter (inklusive bjälklag). Eftersom det är troligt att höjden på våningsplanen för förskolan blir 4,0-4,5 meter (inklusive bjälklag) så föreslår vi att höjden på våningsplanen för bostäderna blir 2,8-3,1 meter (inklusive bjälklag). Detta är i enlighet med kraven på våningshöjd i Boverkets byggregler. Variationen i höjd per våningsplan i förslaget beror på olika byggsystems förutsättningar (betongstomme eller trästomme).

Planförslaget förhåller sig till riksintresset för luftfarten genom att ingen bebyggelse föreslås över den hinderfria höjden på +97,4 meter över nollplanet. Planförslaget förhåller sig till riksintresset för försvaret genom att ingen del av bebyggelsen är högre än cirka 31,3 meter. Enligt riksintresset för försvaret tillåts inga höga objekt (byggnader och liknande) som är högre än 45 meter. Det är därmed riksintresset för kommunikationer som sätter höjdbegränsningarna för planområdet.

Beskrivningen av riksintressen och bebyggelsehöjder kommer att förtydligas ytterligare i det fortsatta planarbetet.

Enligt gällande översiktsplan för Linköping ska innerstaden öka från 20 000 invånare till 50 000 invånare. För att möjliggöra denna förtätning av innerstaden behöver vi förbereda för mer samhällsservice, som bland annat fler förskolor/förskoleplatser.

Den föreslagna förskolan bedöms vara strategiskt placerad utifrån målet i översiktplanen. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har beställt denna förskola utifrån de behov som de bedömer kommer uppstå om ett par år.

Förskolans föreslagna kapacitet på 120 barn beror på kommunens inriktning om att de nya förskolor som byggs ska eftersträva denna storlek, eftersom det blir resurseffektivt och ekonomiskt effektivt att samla enheter, kök etcetera.

Att spara så mycket träd, park och friyta till barnen som möjligt har varit ett mål för planen genom hela processen. Det är ett av huvudskälen till att byggnaden behåller befintlig byggnads placering.

Vi har identifierat ett träd som står för nära den planerade huskroppen för att kunna sparas. Detta träd ska kompenseras genom att ett nytt planteras. I övrigt är inriktningen och ambitionen att spara samtliga träd.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. 

Samråd pågick 12 maj – 23 juni 2021.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Lisa Setterdahl som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021