Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hackefors - Kycklingen 3 m.fl.

Förslagets syfte är att pröva om det är lämpligt att utöka den tillåtna användningen inom detaljplanen till att även omfatta en R1-motorsportbana.

Planarbetet innebär en ändring av gällande detaljplan som anger industriändamål för fastigheten Kycklingen 3. Fastighetsägaren bedriver sedan många år tillbaka gokart-verksamhet, vilket inte är förenligt med gällande detaljplan. Verksamheten har tidigare haft tillfälligt bygglov.  

Syftet med ändringen är att pröva lämpligheten att utöka den tillåtna användningen och på så sätt möjliggöra att befintlig verksamhet kan finnas kvar på platsen.

Process

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ellen Jakobsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 10 augusti 2021