Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hejdegården - Silverräven 6 m.fl.

Arbete pågår för att undersöka möjligheten att bygga på fler våningar på den gamla gymnasieskolan S:t Larsskolan och tre nya byggnader. Byggnaderna föreslås innehålla verksamheter, bostäder och en ny förskola.

Ett detaljplanearbete pågår för att ta fram en ny detaljplan i Hejdegården för fastigheten Silverräven 6 m.fl. Planområdet ligger nordöst om Brokindsleden intill Valhallagatan.

Sammanfattning av förslaget

Detaljplanen möjliggör förtätning i ett innerstadsnära läge inom stadsdelen Hejdegården med fler bostäder, inslag av centrumlokaler och kontor samt en förskola med tillhörande utemiljö. Detaljplanen syftar även till att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt värdefulla träd och alléer inom planområdet. 

Planen ger möjlighet till ny bebyggelse intill Brokindsleden i fem våningar, påbyggnader av husen närmast Brokindsleden till fem våningar samt uppförande av ny förskola intill Valhallagatan i en våning med tillhörande förskolegård. Detaljplanen möjliggör för cirka 90 nya bostadslägenheter.

Situationsplan som visar exempel på hur planområdet kan bebyggas. Ljusare byggnader är nya/påbyggda byggnader (M5 arkitektur, 2021). 

Bostäder, lokaler, kontor 

Tre nya byggnader i fem våningar föreslås byggas intill Brokindsleden. I de två västra byggnaderna (m-n) finns även möjlighet att bygga kontor samt att centrumverksamhet får finnas i bottenvåningarna.

De tre befintliga punkthusen (a-c) föreslås byggas på med två våningar med bostäder till totalt fem våningar. I det befintliga flerfamiljshuset intill Brokindsleden i sydöst (k) planeras även vinden byggas om och inredas med fler lägenheter.

Volymillustration över planområdet. Vy från nordöst. Nya/påbyggda byggnader är mörkare i färg (M5 arkitektur, 2021). 

Förskola

Intill Valhallagatan föreslås en ny förskolebyggnad byggas i en våning. Förskolan beräknas kunna ta emot cirka 30 förskolebarn. Förskolans gård anläggs på innergården i mitten av planområdet. Detaljplanens genomförande innebär därmed att en av innergårdarna kommer användas som förskolegård. 

Parkering

Detaljplanen ger möjlighet till ett parkeringsgarage under mark för cirka 70 parkeringsplatser. Det planeras även för nya markparkeringar. Detta för att tillgodose behovet av parkeringsplatser för framtida bebyggelse samt för att ersätta befintliga parkeringsplatser inom planområdet. 

Cykelparkering ska ordnas inom fastigheten, både inomhus och utomhus. Cykelparkering är planerad att ordnas utomhus i närheten av alla entréer, i cykelförråd i källargaraget i de nya byggnaderna samt i cykelförråd i några av de befintliga husen. 

Förslaget i 3D

Frågor och svar

Varför vill Linköpings kommun att Linköping växer så mycket?

Att Linköpings befolkning fortsätter att växa är inte ett uttalat mål eller något som kommunen direkt kan påverka, utan betraktas som en förutsättning för planarbetet.

Linköping är en populär och attraktiv kommun och analyser av in- och utflyttningstrender och annan befolkningsstatistik pekar på att Linköpings befolkning kommer fortsätta att öka. En långsiktig prognos är att Linköping om 40 år har vuxit med nästan 90 000 invånare, till cirka 250 000 invånare.

Den förväntade befolkningsökningen innebär att det behövs fler bostäder, mötesplatser och lokaler, samt ett större utbud av service och transporter.

Varför vill ni förtäta just här?

En av huvudstrategierna i Översiktsplan för staden Linköping är att staden ska växa inåt och förtätas samt utvecklas med mer hållbart resande, bland annat för att öka förutsättningarna för en mer praktisk stad med närhet till mer och bättre service, så att behovet av långa vardagsresor minskar. Det ger också staden möjlighet att utvecklas med en mer resurseffektiv kollektivtrafik som kan gå oftare. Den utveckling och förtätning som föreslås inom Silverräven 6 är en del i genomförandet av denna strategi.

Planområdet ligger även inom Utvecklingsplan för Linköpings innerstad, antagen 2016. Utvecklingsplanen har som målsättning att utvidga innerstaden för att skapa ”mer och bättre innerstad” och för att uppfylla det målet anges flera strategiskt stråk som staden ska växa längs. Valhallagatan är ett sådant strategiskt stråk och förtätningen inom Silverräven 6 är därmed en viktig del i att utvidga innerstaden. 

Innebär förslaget att grönytor kommer att bebyggas och kommer träd tas ner?

Planförslaget innebär att främst mark som idag utgörs av markparkeringar bebyggs. Endel mark med grönytor i form av gräsytor kommer att användas när nya markparkeringar anläggs, bl.a. intill transformatorstationen vid Valhallagatan och längs infartsvägen i områdets västra del. Byggnation av förskolan inom planområdet innebär att mittengården inom planområdet tas i anspråk för förskolegård. 

Att spara så mycket träd och grönyta som möjligt har varit ett mål för planen genom hela processen. Det är ett av huvudskälen till byggnadernas placering. Vi har identifierat ett träd (björk) som står för nära det underjordiska garaget för att kunna sparas. Detta träd ska kompenseras genom att ett nytt träd planteras. Det kan även behöva tas ned något mindre träd på gårdarna samt en björk intill transformatorstationen. I övrigt är inriktningen och ambitionen att spara samtliga träd och flera träd skyddas mot nedtagning i detaljplanen.

Genom att ny bebyggelse byggs längs med viktiga gator kan grönska och rekreationsområden på andra platser bevaras, utvecklas och skapas samtidigt som Linköping växer. Om staden skulle växa utåt istället för att förtätas skulle vi behöva ta stora ytor i anspråk för bebyggelse och anlägga ny infrastruktur för vägar och ledningar. Det skulle medföra risker för att staden blir mindre sammanhållen och att naturmark och värdefull jordbruksmark tas i anspråk.

Vart ska nya och befintliga hus ha sina parkeringar?

Parkeringsplatser för de nya och befintliga bostäderna ska lösas genom att ett parkeringsgarage byggs under marken under mittengården och ett av de nya flerbostadshusen. Det planeras även för nya markparkeringar. Befintlig markparkering i sydöstra delen av planområdet bevaras. Utöver det tillkommer ny markparkering i västra delen av planområdet intill kvartersgatan, intill Brokindsleden i mitten av planområdet samt intill transformatorstationen intill Valhallagatan. Hur fördelningen av parkeringsplatser kommer ske är upp till fastighetsägaren.

Kommer den nya bebyggelsen att skugga befintlig bebyggelse?

Den föreslagna bebyggelsen kommer främst att skugga de tre punkthusen inom planområdet efter detaljplanens genomförande. Risbrinksgården, övrig bebyggelse inom planområdet och bebyggelse utanför planområdet kommer inte att påverkas i någon större omfattning. 

Process

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. Samråd pågick 30 september-29 oktober 2021. Informations- och samrådsmöte hölls den 19 oktober 2021.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 3 november 2021